BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zamawiający:
Zespół Szkół Nr 1
12-230 Biała Piska; ul. Sienkiewicza 16
Telefon/ fax: (087) 4239024
rozpoczął procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej 60000 € na dostawę sprzetu do Pracowni Żywienia i Gospodarstwa Domowego

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
- trzon kuchenny wykonany ze stali nierdzewnej szt.- 4,
- podstawa pod trzon kuchenny wykonana ze stali nierdzewnej szt. - 4,
- piec konwekcyjono-parowy szt. – 1,
-garnki satynowe wykonane ze stali nierdzewnej szt.- 20,
- naświetlacz szufladowy do jaj szt.- 1,
- zlewozmywak wykonany ze stali nierdzewnej z baterią zlewozmywakową szt.- 4,
- chłodziarka podblatowa poj. 128/122 szt. 1,
- krajalnica elektryczna szt. – 1,
- komputer przenośny z oprogramowaniem (Laptop) szt. – 1,
- drukarka laserowa biurowa (kolorowa) szt. – 1,
- projektor multimedialny szt. – 1.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
29700000-6 sprzęt gospodarstwa domowego
30231000-7 komputery i drukarki
33452100-4 projektory

2. Termin realizacji zamówienia:
Od podpisania umowy do 28 lipca2006r.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz wszelkie informacje dotyczące zamówienia i specyfikacji można uzyskać nieodpłatnie w kancelarii Zespołu Szkół Nr 1 w Białej Piskiej od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.powiat.pisz.pl

4. Oferty należy składać do dnia 28-06-2006 r. do godziny 1000 w siedzibie Zamawiającego.

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28-06-2006r. o godzinie 1030 w siedzibie Zamawiającego.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

8. Kryteria oceny ofert i ich wartość.
Cena – 100%

9. W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające
z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych i zawarte w SIWZ oraz złożą wymagane dokumenty.Biała Piska, 2006-06-12
Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 19 cze 2006 08:13
Data opublikowania: poniedziałek, 19 cze 2006 10:05
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 cze 2006 08:41
Opublikował(a): Wiktor Burzyński
Zaakceptował(a): Dariusz Charubin
Artykuł był czytany: 1709 razy