BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.1.7.2024 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działka numer 286/5, położona na terenie miasta Biała Piska, przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 19.03.2024 r.

GN.6845.1.7.2024

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.).

 

1.   Oznaczenie według EGiB oraz księgi wieczystej

Nieruchomość oznaczona działką numer 286/5 o powierzchni 0,1370 ha, położona w obrębie ewidencyjnym miasta Biała Piska, dla której założona jest księga wieczysta nr OL1P/00001343/7. Nieruchomość oznaczona użytkiem    RIVb – grunty orne.

 

2.   Stan własności

Własność Skarbu Państwa.

3.   Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana położona w mieście Biała Piska przy ul. Moniuszki w strefie pośredniej miejscowości Biała Piska. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny rolne sąsiadujące bezpośrednio ze wschodnią częścią nieruchomości. Nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny w zakresie dostępu do drogi publicznej.

 

4.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/265/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.  przedmiotową nieruchomość obejmują jako obszar: MWU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz MNU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

 

5.   Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na cele rolne, na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata

6.   Wysokość stawki czynszu najmu

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 70,00 zł brutto.

7.   Termin wnoszenia opłat

Rocznie z góry do dnia 15 września każdego roku, poczynając od roku 2024.

 

8.   Zasady aktualizacji opłat

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poczynając od roku 2025.

 

  1. Nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 16/2024 Starosty Piskiego z dnia 18 marca 2024 r. wydanego na podstawie udzielonej zgody przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, wyrażoną w Zarządzeniu nr 82 z dnia 12 marca 2024 r., została przeznaczona do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, na cele rolne, na okres 3 lat.

 

  1. Czynsz dzierżawy należy uiszczać w terminie do 15-go września każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu prowadzone przez Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

 

  1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj.: od dnia 21.03.2024 r. do dnia 11.04.2024 r.

 

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: środa, 20 mar 2024 10:56
Data opublikowania: czwartek, 21 mar 2024 07:28
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 kwi 2024 09:17
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 32 razy