BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu „Programy współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi"

INFORMACJA Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu „Programy współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

 

Powiat piski przygotował i przedstawił do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Starosta Piski ogłosił 31 października 2023 r. konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu, zgodnie z  Uchwałą nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 października 2010 roku w sprawie „Szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”.

Ogłoszenie Starosty Piskiego nt. konsultacji, formularz zgłoszenia opinii oraz projekt uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu zostały opublikowane 31 października 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego www.bip.powiat.pisz.pl w zakładce „Tablica ogłoszeń”, na stronie internetowej powiatu www.powiat.pisz.pl (strona główna) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu (tablica zewnętrzna obok budynku przy ul. Warszawskiej 1). Projekt Programu został wyłożony do wglądu w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Piszu, II piętro. Ogłoszenie Starosty zawierało informację o przedmiocie konsultacji, czasie rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, formie konsultacji oraz miejscu udostępnienia Programu do wglądu.

Konsultacje trwały od 31 października do 7 listopada 2023 r. W tym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły wnosić opinie do projektu uchwały Rady Powiatu ws. przyjęcia Programu. Opinie mogły być wnoszone osobiście lub pocztą lub poprzez wysłanie skanuy formularza na wskazany adres e-mail.

 

W trybie i terminie wyznaczonym na konsultacje nie wpłynęły żadne opinie do projektu Programu.

Projekt „Programu współpracy na rok 2024 Powiatu Piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w formie załącznika do projektu uchwały zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Pisz pod głosowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 8 lis 2023 09:26
Data opublikowania: poniedziałek, 13 lis 2023 13:13
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 203 razy