BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej, tj.: ul. Mazurskiej w miejscowości Orzysz

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 31.07.2023 r.

GN.683.3.1.2023

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) – dalej zwana „k.p.a.” informuję, że został zebrany materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy z 11 czerwca 2023 r., w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty oznaczone w  ewidencji gruntów obrębu 0001 Orzysz, miasto Orzysz działką nr: 369/1 o powierzchni 0,0011 ha, o urządzonej księdze wieczystej nr         , przejęte z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. Gminę Orzysz, na podstawie decyzji Starosty Piskiego nr: WZB.6740.I.1.2023 z dnia 01.02.2023 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej – ulicy Mazurskiej wraz z rozbudową i modernizacją istniejącego oświetlenia od km 0+000.00 do km 0+837,46 i od km 0+000 do km 0+112.10.

Wartość wyżej wymienionej nieruchomości została oszacowana na łączną kwotę 298,00 zł.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7-miu dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Piszu Wydziale Gospodarki Nieruchomościami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału, telefonicznie pod nr: (87) 425 46 61 lub (87) 425 46 69.

Strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt korespondencyjny na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem platformy e-PUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /powiat_pisz/SkrytkaESP.

Po upływie wyżej wymienionego terminu, na podstawie całości zebranego materiału dowodowego, w przedmiotowej sprawie wydana zostanie decyzja administracyjna.

 

Na podstawie art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 31 lip 2023 07:29
Data opublikowania: poniedziałek, 31 lip 2023 07:32
Data przejścia do archiwum: środa, 16 sie 2023 07:25
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 152 razy