BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.683.3.1.2023 Zawiadomienie - wyznaczenie nowego terminu załatwienia sprawy - art. 49 – KPA

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi gminnej, tj.: ul. Mazurskiej w miejscowości Orzysz

STAROSTA PISKI

 

Pisz, dnia 13.07.2023 r.

GN.683.3.1.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy

 

Na podstawie art. 35 i 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 - dalej jako „K.p.a.”) w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 i art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 162) - dalej zwana „specustawą drogową” zawiadamiam, że sprawa o ustalenie odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Gminę Orzysz, na podstawie decyzji Starosty Piskiego nr WZB.6740.I.1.2023 z 01.02.2023 r., o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ulicy Mazurskiej wraz z rozbudowa i modernizacja istniejącego oświetlenia od km  0+000.00 do km 0+837,46 i od km 0+000 do km0+112.10”, m. in. działki oznaczonej numerem geodezyjnym 369/1 o powierzchni 0,0011 ha, położonej na terenie obrębu 0001 Orzysz, miasto Orzysz, o urządzonej księdze wieczystej nr OL1P/00002340/3 – nie może zostać rozpatrzona w terminie wskazanym w zawiadomieniu znak: GN.683.3.1.2023 z dnia 27.04.2023 r.

Powodem takiego stanu rzeczy jest konieczność zebrania dodatkowych materiałów, niezbędnych do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie. Organ wydający decyzję zobligowany jest m. in. do uzyskania informacji od inwestora dotyczących terminu przejęcia terenu oraz terminu jego przekazania wykonawcy.    

 

W związku z powyższym nowy termin rozpatrzenia przedmiotowej sprawy wyznacza się do dnia 16.08.2023 r.

 

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. bądź, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 K.p.a.). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego.

O dalszych etapach postępowania, strony zostaną powiadomione odrębnym pismem.

 

            Na podstawie art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 14 lip 2023 07:34
Data opublikowania: piątek, 14 lip 2023 07:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 31 lip 2023 07:29
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 142 razy