BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6852.4.2023 obwieszczenie Starosty Piskiego w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dotyczy nieruchomości położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drygały, gmina Biała Piska oznaczonej działką geodezyjną nr 1022/2.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 16.05.2023 r.

GN.6852.4.2023

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 poz. 775) – dalej zwaną „K.p.a.” oraz art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – dalej zwaną „u.g.n.”, w związku z wnioskiem znak: EKTO//PPJT/2023/TZ z dnia 13.02.2023 r. PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego

wszczynam

postępowanie administracyjne, w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką geodezyjną numer 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, KW nr             , położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drygały, gmina Biała Piska, stanowiącej współwłasność osób fizycznych, w celu wykonania na przedmiotowej nieruchomości przez wnioskodawcę inwestycji, polegającej na budowie odcinka sieci elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej średniego napięcia SN-15kV, w ramach realizacji inwestycji liniowej, obejmującej swoim zakresem budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN-15kV i niskiego napięcia nN-0,4 kV oraz kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, w zamian za istniejącą sieć przewidzianą do rozbiórki w miejscowości, pomiędzy miejscowościami Orzysz-Drygały. Nadmienia się, że powierzchnia zajęcia nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z realizacją planowanej inwestycji wyniesie 239,72 m2, natomiast powierzchnia zajęcia nieruchomości przez nowo wybudowane urządzenia energetyczne wyniesie 40,37 m2. Przewidywany czas wykonania wyżej opisanych prac został określony na nie dłuższy niż 14 dni roboczych (tj.: od wejścia na działkę do momentu uporządkowania terenu po skończonych pracach).

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak sprawy: BiRG.6733.12.2017 z dnia 07.02.2018 r. wydanej przez Burmistrza Białej Piskiej.

 

Na podstawie art. 10 §1 K.p.a. zawiadamia się, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia (opublikowania) niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Piszu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Warszawska 1, pok. nr 7 w godzinach 8­00 – 1500.

Strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt korespondencyjny na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem platformy e-PUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /powiat_pisz/SkrytkaESP, numer telefonu kontaktowego: (87) 425 46 69.

 Nie złożenie wyjaśnień w wyżej wymienionym terminie traktowane będzie jako brak zastrzeżeń.

 

Powyższe ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu oraz na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Piszu (www.powiat.pisz.pl. oraz www.bip.powiat.pisz.pl – w zakładce tablica ogłoszeń), a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej oraz wsi Drygały.

 

Na podstawie art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie dodatkowe:

Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 K.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

W rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 344) doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • zgodnie z art. 391 K.p.a. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zgodnie z art. 40 § 2 K.p.a. pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 K.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

Data powstania: czwartek, 18 maj 2023 09:50
Data opublikowania: czwartek, 18 maj 2023 07:40
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 cze 2023 13:19
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 177 razy