BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.1.1.2023 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Sprzedaż nieruchomości gruntowej, Stanowiącej własność Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym - art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na rzecz jej użytkownika wieczystego, położonej w mieście Orzysz przy ul. Giżyckiej

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 25.04.2023 r.

 

Wykaz GN.6840.1.1.2023

           

Starosta Piski jako organ reprezentujący Skarb Państwa zgodnie z art. 35 w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – dalej zwaną „u.g.n.”, podaje do publicznej wiadomości wykaz, dotyczący nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jej użytkownika wieczystego:  

 

I.

 

Położenie nieruchomości

-     miasto Orzysz, obręb 0001 Orzysz, ul. Giżycka, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie,

numer działki

powierzchnia działki

opis użytków

numer księgi wieczystej

-     299

-     204 m2 (0,0204 ha)

-     Bi - inne tereny zabudowane

-     OL1P/00002761/0

 

 

II. Opis nieruchomości

 Działka położna w mieście Orzysz przy ul. Giżyckiej 5, o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Teren lekko pochyły, warunki geotechniczne średnie. Dojazd do działki realizowany jest z drogi krajowej nr 63 (ul. Giżycka).

III. Cena nieruchomości

 25.866,00 zł (słownie dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych i 00/100), natomiast stosownie do art. 69 u.g.n. ostateczna cena nabycia prawa własności działki nr 299, położonej w mieście Orzysz przy ul. Giżyckiej 5, przez jej użytkownika wieczystego wynosić będzie 10.990,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt  złotych i 00/100).   

 

 1. Nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa, i zgodnie z Zarządzeniem nr 112 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem nr 20/2023 Starosty Piskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. została przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej, na rzecz jej użytkownika wieczystego.
 2. Zbywana nieruchomość zgodnie z zapisami zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Orzysz, zatwierdzonym Uchwałą Nr X/61/19 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 maja 2019 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 16 lipca 2019 r. poz. 3713, oznaczona jest symbolem „c-08MWU – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych”.
 3. W dziale III księgi wieczystej urządzonej na zbywaną nieruchomość gruntową figurują następujące wpisy:
 • „Nieograniczone w czasie prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 299 oraz budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położonych w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie piskim, jednostce ewidencyjnej Orzysz-miasto, obrębie Orzysz, przy ulicy Giżyckiej nr 5, opisanych w niniejszej księdze wieczystej” – na rzecz: Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna, Płock, REGON 6101882021, KRS 000028860,
 • „Prawo odkupu prawa użytkowania wieczystego działki nr 299 oraz budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności, położnej w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie piskim, jednostce ewidencyjnej Orzysz-miasto, obrębie Orzysz, przy ulicy Giżyckiej nr 5, opisanych w niniejszej księdze wieczystej w okresie 5 (pięciu) lat licząc od 06 października 2017 roku” – na rzecz: Polski Koncern Naftowy Spółka Akcyjna, Płock, REGON 6101882021, KRS 000028860.
 1. Opisana w niniejszym wykazie nieruchomość jest wolna od innych obciążeń (za wyjątkiem wymienionym w pkt 3 wykazu).
 2. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 3. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości pozostaje poza zakresem ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 4. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 5. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 6. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Piszu Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003, prowadzony przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 7. Zgodnie z art. 34 ust. 1 u.g.n. pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 299, położonej na terenie miasta Orzysz przy ul.  Giżyckiej, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
  a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o  gospodarce nieruchomościam
  b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercą, pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
  c) osoby wymienione w pkt a i b złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie do dnia 07.06.2023 r.
  d) osoby o których mowa w pkt a i b złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie w terminie do dnia 07.06.2023 r.
 8. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, tj.: od dnia 26.04.2023 r. do dnia 17.05.2023 r.

 

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 24 kwi 2023 11:26
Data opublikowania: środa, 26 kwi 2023 07:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 cze 2023 11:27
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 155 razy