BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja Starosty Piskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Informacja o wydaniu decyzji nr 74 2023

INFORMACJA

 

     W nawiązaniu do art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Starosta Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek Inwestora wydał decyzję Nr WZB.6740.74.2023 dnia 07 kwietnia 2023 r. dla inwestycji polegającej na budowie budynku rzeźni (ubojni) rolniczej bydła (polegający na przebudowie i nadbudowie oraz zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku magazynowego), zbiornika wód opadowych, zbiornika podziemnego gazu płynnego, drogi wewnętrznej i placu manewrowego oraz niezbędnej infrastruktury technicznej. Inwestycja zlokalizowana na dz. nr 44/3 obręb geod. 0035 Rolki gm. Biała Piska.
      W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszej informacji, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu, ul. Warszawska 1, pokój 16, po wcześniejszym umówieniu terminu poprzez kontakt telefoniczny (87) 425 46 72 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Jednocześnie informuje, że treść decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Piszu w dniu 07 kwietnia 2023 r.
 
Data powstania: piątek, 7 kwi 2023 12:11
Data opublikowania: piątek, 7 kwi 2023 13:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 maj 2023 08:23
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 246 razy