BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Drygały, gmina Biała Piska

STAROSTA PISKI

OGŁOSZENIE

GN.6852.4.2023 z dnia 08.03.2023 r.

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124 i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344) – dalej zwana „u.g.n.” Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym tj.: działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drygały, gmina Biała Piska, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, poprzez udzielnie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowaną przez pełnomocnika - Pana Janusza Topolskiego, zezwolenia na wejście na teren wyżej opisanej nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej średniego napięcia SN-15kV, na podstawie ostatecznej decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak: PBI.6733.9.2019 z dnia 25.10.2019 r. Burmistrza Białej Piskiej, gdzie powierzchnia zajęcia nieruchomości w celu wykonania prac budowlanych związanych z realizacją planowanej inwestycji wyniesie 239,72 m2, natomiast powierzchnia zajęcia nieruchomości przez nowo wybudowane urządzenia energetyczne wyniesie 40,37 m2.

 W rozumieniu art. 113 ust. 7 u.g.n. ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciele – Lech Rutelonis s. Mariana i Janiny oraz Iwona Rutelonis c. Tadeusza i Eugenii nie żyją, a prawa spadkowe po nieżyjących  nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.4.2023 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 7 tel.: (87) 425 46 69.

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 9 mar 2023 09:20
Data opublikowania: piątek, 10 mar 2023 07:33
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 24 razy