BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.683.2.22.2021 Zawiadomienie - zapoznanie się z aktami w sprawie art. 10 i art. 49 - KPA

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte po przebudowę drogi powiatowej nr 1680N w miejscowości Skarżyn

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 04.11.2022 r.

GN.683.2.22.2021

 

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) – dalej zwana „k.p.a.” informuję, że został zebrany materiał dowodowy, w tym operat szacunkowy z 30 sierpnia 2022 r., w sprawie ustalenia odszkodowania za grunty oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 0037 Skarżyn, gmina Biała Piska działką nr: 13/10 o powierzchni 0,0080 ha, o urządzonej księdze wieczystej nr1, przejęte z mocy prawa przez jednostkę samorządu terytorialnego tj. Powiat Piski, na podstawie decyzji Starosty Piskiego nr: WZB.6740.I.2.2021 z dnia 15.10.2021 r., zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na przebudowie (rozbudowie) drogi powiatowej nr 1680N/DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki/ od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 km Pawłocin, gmina Biała Piska, wydanej na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu.

Wartość wyżej wymienionej nieruchomości została oszacowana na łączną kwotę 20 059,00 zł,

w tym:

- wartość rynkowa: 3 577 zł,

- wartość odtworzeniowa naniesień: 16 482 zł.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7-miu dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Piszu Wydziale Gospodarki Nieruchomościami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału, telefonicznie pod nr: (87) 425 46 61 lub (87) 425 46 69.

Strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt korespondencyjny na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem platformy e-PUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki: /powiat_pisz/SkrytkaESP.

Po upływie wyżej wymienionego terminu, na podstawie całości zebranego materiału dowodowego, w przedmiotowej sprawie wydana zostanie decyzja administracyjna.

 

Na podstawie art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 8 lis 2022 13:27
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2022 13:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 25 lis 2022 10:32
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 97 razy