BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Dotyczy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Aleksandrowo, gmina Orzysz.

 

STAROSTA PISKI

OGŁOSZENIE

GN.6852.4.2022 z dnia 21.10.2022 r.

 o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

 

 

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 w związku z art. 124b i 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) - dalej zwaną „u.g.n.” Starosta Piski, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej informuje o zamiarze wszczęcia na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w trybie art. 124a w zw. z art. 124b u.g.n., tj.: działki oznaczonej numerem geodezyjnym 19/1 o powierzchni 0,5086 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0001 Aleksandrowo, gmina Orzysz, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, celem umożliwienia przeprowadzenia prac związanych z rozbiórką odcinka istniejącej linii napowietrznej nN-0,4 kV o długości 82,2 m.

W rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ww. nieruchomość traktuje się jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciele – Józef Drabent s. Jana, Krystyna Drabent c. Stanisława i Eugenii oraz Stefan Drabent s. Józefa nie żyją, a prawa spadkowe po nieżyjących nie zostały stwierdzone.

W związku z powyższym Starosta Piski wzywa osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości, aby w terminie 2 (dwóch) miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Akta sprawy znak: GN.6852.4.2022 znajdują się w Starostwie Powiatowym w Piszu, ul. Warszawska 1, pok. nr 7 tel.: (87) 425 46 69.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 24 paź 2022 09:24
Data opublikowania: wtorek, 25 paź 2022 07:32
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 39 razy