BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE GN.6852.1.2022 - w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Łupki, gmina Pisz.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 18.10.2022 r.

GN.6852.1.2022

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

               Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) - dalej „K.p.a.” w związku z art. 124 ust. 1, art. 124a, art. 113 ust. 7 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) - dalej „u.g.n.” Starosta Piski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje, że ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej współwłasność osób fizycznych, oznaczonej numerem geodezyjnym 630/11 o powierzchni 0,0633 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0017 Łupki, gmina Pisz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P                  , poprzez udzielnie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie reprezentowanej przez Pana Andrzeja Krok, zezwolenia na wejście na teren wyżej opisanej nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu inwestycji liniowej tj. na wybudowaniu odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami Pisz-Łupki, gmina Pisz, realizowanej na podstawie decyzji Burmistrza Pisza nr 6/21 z dnia 12.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zostało opublikowane dnia 10.08.2022 r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim – „Puls Biznesu” oraz podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Piszu, Sołectwa wsi Łupki, a także zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a u.g.n. wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

            W związku z bezskutecznym upływem terminu, Starosta Piski

w s z c z y n a

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym stanowiącej współwłasność osób fizycznych, oznaczonej numerem geodezyjnym 630/11 o powierzchni 0,0633 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0017 Łupki, gmina Pisz, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P                , poprzez udzielnie poprzez udzielnie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie reprezentowanej przez Pana Andrzeja Krok zezwolenia na wejście na teren wyżej opisanej nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na wykonaniu inwestycji liniowej tj. na wybudowaniu odcinka gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami Pisz-Łupki, gmina Pisz, realizowanej na podstawie decyzji Burmistrza Pisza nr 6/21 z dnia 12.04.2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdzie powierzchnia zajęta na czas budowy dla sieci gazowej wniesie 255,3 m2, dla przyłączy gazowych 6,0 m2, natomiast powierzchnia zajęta przez strefę kontrolowaną wniesie dla sieci gazowej 85,1 m2, dla przyłączy gazowych 2,0 m2.

Przewidywany czas prac związanych z budową gazociągu na nieruchomości określony jest na około 7 dni, i będzie uzależniony od technologii oraz organizacji  procesu budowy przyjętych przez wykonawcę.

 

Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. informuje się, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia (opublikowania) niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7-miu dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Piszu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Warszawska 1, pok. nr 7 w godzinach 8­00 – 1500.

Strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt korespondencyjny na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem platformy e-PUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /powiat_pisz/SkrytkaESP.

 Nie złożenie wyjaśnień w wyżej wymienionym terminie traktowane będzie jako brak zastrzeżeń.

Na podstawie art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 K.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

W rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 344) doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • zgodnie z art. 391 K.p.a. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zgodnie z art. 40 § 2 K.p.a. pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 K.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej trony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 19 paź 2022 11:11
Data opublikowania: środa, 19 paź 2022 11:18
Data przejścia do archiwum: czwartek, 3 lis 2022 08:37
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 191 razy