BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSZ.26.I.3.2022- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu

Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, reprezentowany przez pełnomocnika: Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół
i Placówek w Piszu, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Adres strony prowadzonego postępowania: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Pliki do pobrania: