BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.2.2021 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Nieruchomość stanowiąca własność Powiatu Piskiego, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki numer: 273/80 o powierzchni 0,0572 ha, oraz 273/81 o powierzchni 1,2178 ha, (KW nr OL1P/00025628/3), położona na terenie miasta Biała Piska przy ul. Sikorskiego.

ZARZĄD POWIATU

        W PISZU

Pisz, dnia 07.07.2022 r.

Wykaz GN.6840.2.2.2021

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość przeinaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Biała Piska za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

I.

 

Położenie nieruchomości

-     miasto Biała Piska, ul. Sikorskiego

Numer księgi wieczystej działki

-     OL1P/00025628/3

Numery działek

-     273/80 i 273/81

Powierzchnia działki

-     572 m2 (0,0572 ha) i 12178 m2 (1,2178 ha) łącznie 12750 m2 (1,2750 ha)

Opis nieruchomości

-     Działka numer 273/80 teren niezabudowany o powierzchni 0,0572 ha (572 m2) oznaczony w ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Bi – inne tereny zabudowane”. Działka numer 273/81 teren rolny niezabudowany o powierzchni 1,2178 ha (12178 m2), oznaczony w ewidencji gruntów i budynków użytkami „RIVa i RIVb – grunty orne”.

Cena nieruchomości

-     23.918,40 zł

 

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Powiatu Piskiego, i zgodnie z Uchwałą Nr XLII/248/22 Rady Powiatu Pisz z dnia 31 marca 2022 r. została przeznaczona do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr 75/144/2022 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia ceny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Piskiego, położonej w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, nastąpi w formie bezprzetargowej na rzecz Gminy Biała Piska, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, gdzie wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatami szacunkowymi z dnia 24 czerwca 2022 r. sporządzonymi przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego wynosi 115.592,00 zł.
 3. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Piska (Uchwała Nr XXXIII/265/2018 Rady Miejskiej w Białej Piskiej  z dnia  22 lutego 2018 r. oraz Uchwała zmieniająca Nr LV/320/2022 z dnia 23 lutego 2022 r.) teren oznaczony jest jako: „U2 – teren zabudowy usługowej ” i MWU1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami”.
 4. Wymieniona w niniejszym wykazie nieruchomość jest wolne od obciążeń.
 5. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 6. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 7. Na wymienione w niniejszym wykazie działki geodezyjne nie były wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy ani decyzje realizacji inwestycji celu publicznego.
 8. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.) nieruchomości z wykazu jest zwolniona od podatku od towarów i usług VAT.
 9. Nieruchomość wymieniona w niniejszym wykazie zbywana jest zgodnie z 2a ust. 3 pkt 1) lit. b) w zw. z art. 2b ust. 4 pkt 1) lit. c) i art. 3 ust. 5 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 461) gdzie nabywcą jest jednostka samorządu terytorialnego.
 10. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia prawa własności, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 11. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.
 12. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie tej nieruchomości tj. do dnia 19.08.2022 r.
 13. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.: od dnia 08.07.2022 r. do dnia 29.07.2022 r.

 

 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

  

WICESTAROSTA

mgr inż. Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 7 lip 2022 14:08
Data opublikowania: piątek, 8 lip 2022 07:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 sie 2022 09:29
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 76 razy