BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.683.2.5.2021 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania i przesunięciu terminu załatwienia sprawy - art. 49 Kpa

Dotyczy postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za grunty przejęte pod przebudowę drogi powiatowej nr 1680N w miejscowości Myśliki

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 22.06.2022 r.

GN.683.2.5.2021

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) - dalej zwana „k.p.a.”, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1, art. 18 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej zwana „specustawą drogową” w związku z art. 113 ust. 3 i art. 118a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) zawiadamiam, że wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania, za nieruchomości przejęte z mocy prawa przez Powiat Piski, na podstawie decyzji Starosty Piskiego nr WZB.6740.I.2.2021 z dnia 15.10.2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „przebudowa (rozbudowa) drogi powiatowej nr 1680N /DK Nr 58 - Skarzyn - Sokoły Jeziorne - Prostki/ od km 0+000 do km 9+700 wraz z przebudową mostu w km 1+840 km Pawłocin, gmina Biała Piska”.

Decyzją tą objęte zostały między innymi grunty o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 0027 Myśliki, gmina Biała Piska działką nr: 46/1 o powierzchni 0,0021 ha, o urządzonej księdze wieczystej nr OL1P/00012253/9, której poprzednim właścicielem był Pan Bronisław Danowski (osoba nie żyje - brak spadkobierców).

Jednocześnie, zgodnie z art. 35 i 36 k.p.a. zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa nie może zostać załatwiona w ustawowym terminie, ponieważ dla ustalenia wysokości odszkodowania niezbędne jest uzyskanie opinii biegłego w zakresie  wartości przedmiotowej nieruchomości. W związku z powyższym sprawa zostanie rozpatrzona po zgromadzeniu kompletnego materiału dowodowego, w tym operatu szacunkowego, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. bądź, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (art. 37 § 1 k.p.a.). Ponaglenie wnosi się do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za pośrednictwem Starosty Piskiego.

Na podstawie art. 49 k.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie:

            Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 k.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

            Zgodnie z art. 391 § 1 doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zgodnie z art. 392 k.p.a. w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 391 nie stosuje się.

Zgodnie z art. 40 § 2 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 k.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej trony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 28 cze 2022 15:27
Data opublikowania: wtorek, 28 cze 2022 15:39
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lip 2022 09:13
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 254 razy