BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie GN.6840.1.2.2021 o pierwszym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkami użytkowymi, położonej na terenie miasta Pisz, obręb Pisz 2 przy ul. Gdańskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 11.01.2022 r.

Ogłoszenie GN.6840.1.2.2021

Starosta Piski jako organ reprezentujący Skarb Państwa na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz na podstawie § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) ogłasza I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa:

I.

 

Położenie nieruchomości

-     miasto Pisz, obręb Pisz 2, ul. Gdańska

Numer działki

Powierzchnia działek

Opis użytków

Numer księgi wieczystej

-     539/6

-     15044 m2 (1,5044 ha)

-     Ba – tereny przemysłowe

-     OL1P/00045604/5

 II.

 


Opis nieruchomości 

Działka nr 539/6 o powierzchni 1,5044 ha (15044 m2),  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków użytkiem „Ba – tereny przemysłowe”. Działka stanowi teren po dawnym zakładzie drzewnym, zabudowana budynkami użytkowymi: budynkiem magazynowo-socjalnym o pow. użyt. 1020 m2, budynkiem magazynowym o pow. użyt. 249 m2, budynkiem garażowym o pow. użytk. 12 m2 oraz infrastrukturą techniczną: utwardzone dojścia i dojarzy, rampa betonowa. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta Pisz, w sąsiedztwie terenów przemysłowych, leśnych oraz ogródków działkowych. Do nieruchomości doprowadzone są przyłącza do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącze energetyczne. Nieruchomość jest ogrodzona siatką oraz ogrodzeniem z ramek stalowych, a także ogrodzeniem żelbetonowym. Plac manewrowy i drogi wewnętrzne są utwardzone płytami betonowymi drogowymi, betonem i kostką trylinką. Nieruchomość posiada dostęp do dróg publicznych powiatowej oraz gminnej.

III.

Cena wywoławcza

 

1.010.000,00 zł

IV.

Wadium

 

100.000,00 zł

 

 1. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Zarządzenia nr 43/2021 Starosty Piskiego z dnia 18 października 2021 r. w sprawi zatwierdzenia formy przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 2. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 283 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2021 r. została przeznaczona do sprzedaży.
 3. Zbywana nieruchomość położona jest na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz (Uchwała Nr XLIV/464/18 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 stycznia 2018 r.) teren oznaczony jest jako: „A8PSB – zakład produkcji drzewnej, w ramach docelowej funkcji możliwe lokowanie wszelkiej działalności ze strefą uciążliwości w granicach terenu”.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 14.03.2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna - II piętro) o godzinie 1000.
 5. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce/przelewem, w podanej kwocie, w terminie do dnia 09.03.2022 r. (włącznie). Wadium/a należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
 6. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 7. Uczestnictwo w przetargu:a) Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym ważnym dokumentem tożsamości.
  b) Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu.
  c) Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:
  - Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.
  - Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
  d) Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.
 8. Wymieniona w niniejszym ogłoszeniu nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 9. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 10. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 11. Na wymienioną w niniejszym wykazie działkę nie były wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy ani celu publicznego.
 12. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) nieruchomości z wykazu są zwolnione od podatku od towarów i usług VAT.
 13. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty, wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej tak, aby środki pieniężne zostały uznane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Piszu (nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu), najpóźniej w przed dzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 14. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 15. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej bip.powiat.pisz.pl oraz www.powiat.pisz.pl.
 16. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

   

   


  Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Piszu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Warszawska 1 pok. nr 2 oraz 7 lub pod numerem telefonu: (87) 425 46 61 lub (87) 425 46 69.

  Podano do publicznej wiadomości: od dnia 13.01.2022 r. do dnia 14.03.2022 r.

  UWAGA!!!

  W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2069 ze zm.) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.  STAROSTA
  mgr Andrzej Nowicki
Data powstania: wtorek, 11 sty 2022 10:21
Data opublikowania: czwartek, 13 sty 2022 07:36
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 mar 2022 08:51
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 164 razy