BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Starosty Piskiego o wydaniu decyji pozwoleniu na budowę

Sieć grawitacyjna i tłoczna kanalizacji sanitarnej

Obwieszczenie o wydaniu

decyzji o pozwoleniu na budowę

WZB.6740.567.2021

 

                              Zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 pow. 2351 ze zm.) oraz w myśl art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Starostwa Piski podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora została wydana decyzja pozwolenia na budowę dla sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej typ SN8 DN 200 dł. 1092.00mb oraz tłocznej HDPE DN 90 dł. 1466mb na dz. nr geod. 1/53, 1/48, 1/50, 1/51, 1/25, 1/13, 1/2, 7/7, 25, 7/24 obręb geod. 0003 Borki gm. Pisz.

                            Zawiadamiam, że z treścią wyżej wymienionej decyzji można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskiej 1 (pokój 16) w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2022 11:14
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2022 11:41
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 lut 2022 14:48
Opublikował(a): Paula Siwik
Zaakceptował(a): Beata Dębińska
Artykuł był czytany: 91 razy