BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYNIKI KONSULTACJI „PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022”

WYNIKI KONSULTACJI
„PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
I
INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022”

 

          Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr XLIV/252/10 Rady Powiatu Piskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Piskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Starosta Piski ogłosił w dniu 5 października 2021 r. konsultacje projektu „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego na rok 2022”. Konsultacje prowadzono w dniach od 5 do 12 października 2021 r.

            Konsultacje zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, na stronie internetowej Starostwa www.powiat.pisz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu. Ogłoszenia zawierały załączniki w postaci formularza uwag oraz projektu ww. Programu współpracy. Projekt konsultowanego programu dostępny był do wglądu w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w godzinach pracy urzędu, która to informacja również zawarta była w ogłoszeniu konsultacji.

            Celem konsultacji było zasięgnięcie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwestii konsultowanego projektu „Programu współpracy”. W wyznaczonym, od 5 do 12 października 2021 r., terminie na zgłaszanie uwag i opinii do projektu ww. „Programu współpracy” nie wpłynęły żadne uwagi ani opinie.

Starosta Piski 
/-/ mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: środa, 13 paź 2021 13:22
Data opublikowania: czwartek, 14 paź 2021 11:01
Opublikował(a): Elżbieta Czaporowska
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 542 razy