BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE GN.6852.19.2020 - ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz zapoznania się z zebranym materiałem w sprawie, dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Cibory, gmina Biała Piska.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 26.08.2021 r.

GN.6852.19.2020

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

               Na podstawie art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze. zm.) - dalej „K.p.a.” w związku z art. 124 ust. 1, art. 124a, art. 113 ust. 7 oraz art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) - dalej „u.g.n.” Starosta Piski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, informuje, że ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania administracyjnego, w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 55/1 o powierzchni 0,4340 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0002 Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P/00005262/3, poprzez udzielnie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie zezwolenia na wejście na teren wyżej opisanej nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej doziemnej SN-15kV), zostało opublikowane dnia 21.01.2021 r. w prasie o zasięgu ogólnopolskim – „Puls Biznesu” oraz podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej, Sołectwa wsi Cibory, a także zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Piskiego.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej nieruchomości, co dało Staroście prawo do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Zgodnie z art. 115 ust. 3 w związku z art. 124a u.g.n. wszczęcie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym następuje z dniem określonym w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania, wywieszonym w urzędzie starostwa powiatowego.

            W związku z bezskutecznym upływem terminu, Starosta Piski

 

w s z c z y n a

 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej numerem geodezyjnym 55/1 o powierzchni 0,4340 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0002 Cibory, gmina Biała Piska, powiat piski, woj. warmińsko-mazurskie, KW nr OL1P/00005262/3, poprzez udzielnie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego zezwolenia na wejście na teren przedmiotowej nieruchomości, w związku z zamiarem realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej doziemnej SN-15kV), celem przeprowadzenie następujących, prac, polegających w szczególności na:

  • budowie urządzenia elektroenergetycznego – kontenerowej stacji transformatorowej o wymiarach 5,36 m x 2,96 m i obszarze 15,87 m2 oraz opaski technologicznej o szerokości 0,5 m (wokół trzech ścian stacji, czwarta zlicowana z granicą działki drogowej) o obszarze 6,15 m2, budowie linii kablowej doziemnej SN-15kV o długości 22,37 m i szerokości pasa 1 m o obszarze 21,75 m2, gdzie łączna powierzchnia zajęcia nieruchomości po wybudowaniu nowych urządzeń wynosić będzie 43,77 m2, natomiast obszar niezbędny do przeprowadzenia prac budowlanych wyniesie 62,90 m2;
  • rozbiórce istniejącej sieci elektroenergetycznej tj.: linii elektroenergetycznej nN-0,4kV składającej się z 5 linek napowietrznych każdej o przekroju 25 mm2 i długości 28,5 m, sieci napowietrznej SN-15kV składającej się z 3 linek napowietrznych o przekroju 35 mm2 i długości 33 m oraz słupowej stacji transformatorowej zbudowanej z dwóch żerdzi ŻN, gdzie powierzchnia zajęcia nieruchomości niezbędna do wykonania prac rozbiórkowych łącznie wyniesie 369,25 m2.

Ostateczna łączna powierzchnia niezbędna do ustanowienia służebności pod nowo wybudowane urządzenia wyniesie 43,77 m2, natomiast łączna powierzchnia niezbędna do wykonania prac modernizacyjnych (rozbiórki starych oraz budowy nowych urządzeń) wynosić będzie 432,25 m2, a czas potrzebny do ich wykonania wyniesie 10 dni.

 

Zgodnie z art. 10 §1 K.p.a. informuje się, że w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia (opublikowania) niniejszego zawiadomienia, zainteresowane strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie       7-miu dni, licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy zostaną udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Piszu Wydziale Gospodarki Nieruchomościami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikami Wydziału, telefonicznie pod nr: (87) 425 46 61 lub (87) 425 46 69.

Strony postępowania mogą uzyskać informacje na temat postępowania, uzupełnić materiał dowodowy oraz składać ewentualne pisemne wyjaśnienia i dokumenty poprzez kontakt korespondencyjny na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz lub za pośrednictwem platformy e-PUAP www.epuap.gov.pl, adres skrytki /powiat_pisz/SkrytkaESP.

 Nie złożenie wyjaśnień w wyżej wymienionym terminie traktowane będzie jako brak zastrzeżeń.

Na podstawie art. 49 K.p.a. strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie:

Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 K.p.a. strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

W rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 344) doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • zgodnie z art. 391 K.p.a. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

Zgodnie z art. 40 § 2 K.p.a. pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 K.p.a. strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej trony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 K.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: czwartek, 26 sie 2021 10:32
Data opublikowania: piątek, 27 sie 2021 07:31
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 wrz 2021 08:48
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 132 razy