BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie GN.6840.2.1.2021 o pierwszym publicznym przetargu ustynm nieograniczonym

Pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony, w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażami, położonych na ternie miasta Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada, stanowiących własność Powiatu Piskiego.

ZARZĄD POWIATU
        W PISZU

Pisz, dnia 13.07.2021 r.

Ogłoszenie GN.6840.2.1.2021

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 ze zm.) Zarząd Powiatu w Piszu ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, niżej wymienionych:

 I.

- położenie nieruchomości – miasto Ruciane-Nida, ul. 11-go Listopada,

- numery ksiąg wieczystych  – OL1P/00028747/4 i OL1P/00029995/4,

II.

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w ha

Wysokość udziałów w poszczególnych działkach   

Opis nieruchomości

Cena gruntów w zł:
-działki,
-gruntów wspólnych,

Razem cena wywoławcza
w zł

Wadium w zł

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

227/23

 

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

3330,00

333,00

227/5

 

 

0,0740

 

1/24

 

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

2.

227/24

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

334,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

3.

227/25

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

335,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

4.

227/26

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

336,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

5.

227/27

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

337,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

6.

227/28

0,0018

 

1/1

 

-    działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

338,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

7.

227/29

0,0018

 

1/1

 

-      działka pod budowę garażu (niezabudowana) - Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy

1903,00

 

3330,00

339,00

227/5

0,0740

1/24

-    działka do wspólnego użytkowania (niezabudowana) - Bi - inne tereny zabudowane

1427,00

 1. Nieruchomości wyszczególnione w niniejszym ogłoszeniu stanowią własność Powiatu Piskiego, i zgodnie z Uchwałą Nr XIV/69/03 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r. zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/175/21 Rady Powiatu Pisz z dnia 25 lutego 2021 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
 2. Forma przetargu ustnego nieograniczonego została przyjęta na podstawie Uchwały Nr 29/97/2021 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Ruciane-Nida przy ul. 11-go Listopada.
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 06.09.2021 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piszu przy ul. Warszawskiej 1 w sali nr 50 (sala konferencyjna - II piętro). Przetarg rozpocznie się o godzinie 1000 i będzie prowadzony sukcesywnie według kolejności wykazanych nieruchomości w pkt. II niniejszego ogłoszenia.
 4. Osoby przystępujące do przetargu winne wpłacić wadium w gotówce/przelewem, w podanej kwocie, w terminie do dnia 02.09.2021 r. (włącznie) wraz z podaniem oznaczenia nieruchomości (nr działki/ek), na którą/e wadium/a zostało/ły wpłacone. Wadium/a należy wpłacać na konto Starostwa Powiatowego w Piszu: Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy O/Pisz Nr 42 9364 0000 2002 0840 0015 0002.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Uczestnictwo w przetargu:
  1. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub innym ważnym dokumentem tożsamości.
  2. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku, gdy uczestnika przetargu będzie reprezentował pełnomocnik, wymagane jest pełnomocnictwo notarialne, w zakresie wymaganym do uczestnictwa w przetargu. 
  3. Przystąpienie do przetargu osób będących w związku małżeńskim:
   • Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie zgody drugiego małżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, wymaganych do uczestnictwa w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona w formie pisemnej.
   • Gdy nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską albo odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową lub pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
   • Spółki lub firmy przystępujące do przetargu zobowiązane są do przedłożenia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Ponadto reprezentant spółki przystępując do licytacji zobowiązany jest do przedłożenia uchwały wspólników zezwalającej na nabycie nieruchomości.
 1. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ruciane-Nida (Uchwała Nr LII/423/2018 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 lutego 2018 r.) teren oznaczony jest jako: „U – tereny usługowe”.
 2. W dziale IV księgi wieczystej nr OL1P/00029995/4, urządzonej na nieruchomość, oznaczoną działką geodezyjną o numerze 227/5 o powierzchni 0,0740 ha, służącą do wspólnego użytkowania (teren komunikacyjny) figuruje wpis roszczenia wierzycielskiego, w postaci hipoteki przymusowej zwykłej, na kwotę 8500,00 zł, w stosunku do współwłaściciela uwidocznionego w dziale II księgi wieczystej pod numer 9, posiadającego udział 1/24 części w prawie własności w nieruchomości wspólnej. Udział Powiatu Piskiego wynoszący 7/24 części w prawie własności w przedmiotowej nieruchomości wspólnej, uwidoczniony pod numerem 1 w dziale II księgi wieczystej jest wolny od powyższego roszczenia.
 3. Wymienione w niniejszym ogłoszeniu nieruchomość są wolne od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.
 5. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 6. Na wymienione w niniejszym wykazie działki nie były wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy ani celu publicznego.
 7. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) nieruchomości z wykazu są zwolnione od podatku od towarów i usług VAT.
 8. Starosta Piski postanowieniem znak: WZB.6744.1.287.2020 z dnia 23.12.2020 r. na podstawie upoważnienia Ministra Inwestycji i Rozwoju udzielił zgody na odstępstwo od przepisów § 104 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), w stosunku do projektowanej budowy zespołów budynków garażowych w zabudowie szeregowej, które będą lokalizowane m. in. na nieruchomościach objętych niniejszym wykazem.
 9. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej tak, aby środki pieniężne zostały uznane na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Piszu (nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu), najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.
 10. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego, sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 11. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej powiat.pisz.pl oraz www.powiat.pisz.pl.
 12. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Piszu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami ul. Warszawska 1 pok. nr 2 oraz 7 lub pod numerem telefonu: (87) 425 46 61 lub (87) 425 46 69.

Podano do publicznej wiadomości: od dnia 15.07.2021 r. do dnia 06.09.2021 r.

 

UWAGA!!!

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) przetarg może być przeprowadzony przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Właściwy organ, na okres co najmniej 7 dni przed otwarciem przetargu, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu go obsługującego informację o przeprowadzeniu przetargu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków uczestnik przetargu będzie mógł w nim uczestniczyć.

 

 

STAROSTA
mgr Andrzej Nowicki

 

WICESTAROSTA
mgr inż. Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 lip 2021 10:41
Data opublikowania: czwartek, 15 lip 2021 07:33
Data przejścia do archiwum: wtorek, 7 wrz 2021 11:11
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 197 razy