BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie ZSL.3421.2.2021- sukcesywna dostawa pieczywa, wyrobów cukierniczych i mięs do Zespołu Szkół Leśnych w Rucianem- Nidzie

Powiat Piski- Zespół Szkół Leśnych w Rucianem-Nidzie, reprezentowany przez pełnomocnika: Powiat Piski- Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia

Adres strony prowadzonego postępowania: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Adres strony, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia: https://pzeaspisz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Pliki do pobrania: