BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja GN.6852.19.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości - art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Obręb 0002 Cibory, gmina Biała Piska, działka nr 55/1.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 23.04.2021 r.

GN.6852.19.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ust. 1, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm. – dalej: „u.g.n.”), art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm. – dalej „k.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego

orzekam

  1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0002 Cibory, gmina Biała Piska, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 55/1, o powierzchni 0,4340 ha, stanowiącej własność Państwa Danieli i Józefa małż. Dobrzyckich, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00005262/3, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej doziemnej SN-15kV), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
  2. Zezwolić zająć przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 55/1 tj. powierzchnię terenu pod projektowane urządzenia energetyczne w postaci: kontenerowej stacji transformatorowej o wymiarach 5,36 m x 2,96 m o obszarze 15,87 m2, opaski technologicznej o szerokości 0,5 m (wokół trzech ścian stacji, czwarta ściana zlicowana z granicą działki drogowej) o obszarze 6,15 m2, linii kablowej doziemnej SN-15kV o długości 22,37 m i szerokości pasa 1 m o obszarze 21,75 m2 (długość linii 0,62 m, ujęta w obszarze powierzchni terenu stacji), rozebraniu istniejących sieci elektroenergetycznych tj. linii elektroenergetycznej nN-0,4 KV składającej się z 5 linek napowietrznych, każda o przekroju 25 mm2 długości linii 28,5 m + 13,8 m łącznie 42 m, sieci napowietrznej SN-15kV zbudowanej z 3 linek napowietrznych o przekroju 35 mm2 długości linii 33,5 m oraz sieci napowietrznej SN-15kV słupowej stacji transformatorowej zbudowanej z dwóch żerdzi ŻN. Ostateczna łączna powierzchnia niezbędna do ustanowienia służebności pod nowo wybudowane urządzenia wyniesie 43,77 m2, natomiast łączna powierzchnia niezbędna do wykonania prac modernizacyjnych (rozbiórki starych oraz budowy nowych urządzeń) wynosić będzie 432,25 m2, a czas potrzebny do ich wykonania wyniesie 10 dni.
  3. Zobowiązać właściciela nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją i usuwaniem awarii wybudowanej infrastruktury elektroenergetycznej. Obowiązek udostępnienia nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej.
  4. Uprawnienia przedsiębiorcy przesyłowego uzyskane na podstawie niniejszej decyzji są skuteczne wobec każdoczesnego właściciela nieruchomości. W celu zagwarantowania ich realizacji, zgodnie z art. 124 ust. 7 u.g.n. - ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

UZASADNIENIE

W dniu 18.11.2020 r. Pan Janusz Topolski działający w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wystąpił do Starosty Piskiego z wnioskiem znak: EKTO/PPJT//2019 z dnia 17.11.2020 r. (uzupełnionym pismem znak: EKTO/PPJT/2021 z dnia 25.03.2021 r.) z prośbą o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej działką geodezyjną numer 55/1 o powierzchni 0,4340 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0002 Cibory, gmina Biała Piska, stanowiącej własność Państwa Danieli i Józefa małż.  Dobrzyckich, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00005262/3, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej (kontenerowej stacji transformatorowej oraz linii kablowej doziemnej SN-15kV), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, gdzie łączna powierzchnia niezbędna do ustanowienia służebności pod nowo wybudowane urządzenia wyniesie 43,77 m2, natomiast łączna powierzchnia niezbędna do wykonania prac modernizacyjnych (rozbiórki starych oraz budowy nowych urządzeń) wynosić będzie 432,25 m2, a czas potrzebny do ich wykonania zajmie 10 dni. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Burmistrza Białej Piskiej znak: BiRG.6733.3.2018 z dnia 31.07.2018 r., zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN-0,4kV oraz stacji transformatorowej SN/nN-15/0,4 kV, która będzie zlokalizowana między innymi na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 55/1, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0002 Cibory, gmina Biała Piska.

Rozpatrując powyższy wniosek ustalono co następuje:

  • Właścicielami nieruchomości, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0002 Cibory, gmina Biała Piska, oznaczonej numerem geodezyjnym 55/1 o powierzchni 0,4340 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00005262/3, są Państwo Daniela i Józef małż. Dobrzyccy. Jak wynika z akt sprawy (załączony do wniosku odpis aktu zgonu) Pan Józef Dobrzycki nie żyje, a do dnia dzisiejszego jego następcy prawni nie wskazali swoich praw do przedmiotowej nieruchomości. Powoduje to brak możliwości przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości, a co za tym idzie, brak jest możliwości pozyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowej.
  • Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 i 7 u.g.n. „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób”. Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postepowanie spadkowe.

W związku z powyższym Starosta Piski podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postepowania, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Cibory, gmina Biała Piska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 55/1 o powierzchni 0, 4340  ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00005262/3, której stan prawny jest nieuregulowany, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim – na łamach gazety „PULS BIZNESU” w dniu 21.01.2021 r., na tablicy ogłoszeń, na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej i Starostwa Powiatowego w Piszu, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Biała Piska oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Cibory w dniach 21.01.2021 r. – 22.03.2021 r. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze organ rozpoznający sprawę uznał, że złożony wniosek w dniu 18.11.2020 r. przez Pana Janusza Topolskiego, działającego w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, jest zasadny z treścią art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a u.g.n. W tych okolicznościach konieczne stało się wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone współwłaścicielom nieruchomości zostanie określone w odrębnej decyzji po zakończeniu prac.

Wobec powyższego zgodnie art. 124 ust. 1, art. 124a, art. 113 ust. 7, w związku z art. 115 ust. 1 i 3 u.g.n., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania, zgodnie z art. 49 k.p.a. zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Piszu, stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, Urzędu Miejskiego Gminy Biała Piska i na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Cibory w dniach 30.03.2021 r. – 14.04.2021 r. oraz zostało wysłane do stron postępowania. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie do organu prowadzącego postępowanie w sprawie nie wpłynęło żadne wyjaśnienie ani zastrzeżenie.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega publicznemu obwieszczeniu w trybie art. 49 k.p.a.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Piskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 127a k.p.a. „w trackie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. ”Na podstawie art. 130 §4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”.

 

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 26 kwi 2021 08:36
Data opublikowania: poniedziałek, 26 kwi 2021 09:32
Data przejścia do archiwum: środa, 12 maj 2021 09:24
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 285 razy