BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.1.6.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działka numer 19/262, położona na terenie obrębu geodezyjnego Szczechy Małe, przeznaczona do wydzierżawienia na cele rekreacyjne, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 26.01.2021 r.

GN.6845.1.6.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

 

1.   Oznaczenie według EGiB oraz księgi wieczystej

Nieruchomość oznaczona działką numer 19/262 o powierzchni 0,1000 ha, położona na terenie obrębu geodezyjnego 0030 Szczechy Małe, gmina Pisz, dla której założona jest księga wieczysta nr OL1P/000015631/4. Nieruchomość oznaczona użytkiem LzV – grunty zadrzewione i zakrzewione.

 

 

2.   Stan własności

 Własność Skarbu Państwa.

 

 

3.   Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, położona na terenie obrębu geodezyjnego Szczechy Małe, gmina Pisz, w sąsiedztwie zabudowy letniskowo-rekreacyjnej.

 

 

4.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz przyjętym Uchwałą Nr XXXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. przedmiotowa nieruchomość objęta jest obszarem oznaczonym jako: 11UTL – tereny zabudowy rekreacji indywidualnej/letniskowej/.

 

 

5.   Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do oddania w dzierżawę na cele rekreacyjne.

 

6.   Termin zagospodarowania

Nieruchomość przeznacza się na dzierżawę na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

 

7.   Wysokość stawki czynszu najmu

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego 100,00 zł + 23%VAT .

 

8.   Termin wnoszenia opłat

Rocznie z góry do 15 dnia każdego roku poczynając od roku 2021.

 

 

9.   Zasady aktualizacji opłat

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poczynając od roku 2022.

 

 

 

       
  1. Nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Starosty Piskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. wydanego na podstawie udzielonej zgody przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, wyrażoną w Zarządzeniu nr 12 z dnia 19 stycznia 2021 r., została przeznaczona do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu dzierżawcy, na cele rekreacyjne, na okres 3 lat.
  2. Czynsz dzierżawy należy uiszczać w terminie do 15-go września każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu prowadzone przez Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
  3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni t.: od dnia 27.01.2021 r. do dnia 17.02.2021 r.

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2021 12:21
Data opublikowania: środa, 27 sty 2021 07:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lut 2021 11:04
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 174 razy