BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6845.1.4.2020 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działka numer 286/5, położona w mieście Biała Piska, przy ul. Moniuszki, przeznaczona do wydzierżawienia na cele rolne, w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, dotychczasowemu dzierżawcy

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 26.01.2021 r.

GN.6845.1.4.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.). 

1.   Oznaczenie według EGiB oraz księgi wieczystej

Nieruchomość oznaczona działką numer 286/5 o powierzchni 0,1370 ha, położona w obrębie ewidencyjnym miasta Biała Piska, dla której założona jest księga wieczysta nr OL1P/00001343/7. Nieruchomość oznaczona użytkiem RIVb – grunty orne klasy IVb.

2.   Stan własności

Własność Skarbu Państwa.

3.   Opis nieruchomości

Nieruchomość  niezabudowana położona w mieście Biała Piska, przy ul. Moniuszki w strefie pośredniej miejscowości Biała Piska. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna oraz tereny rolne sąsiadujące bezpośrednio ze wschodnią częścią nieruchomości. Nieruchomość nie posiada uregulowanego stanu prawnego dotyczącego dostępu do drogi publicznej.

4.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zapisy w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Biała Piska przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/265/2018 z dnia 22 lutego 2018 r.  przedmiotową nieruchomość obejmują jako obszar: MNU1, MNU2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami, MWU1, MWU2 – projektowane tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oraz U1 – tereny zabudowy usługowej.

5.   Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na cele rolne.

6.   Termin zagospodarowania

Nieruchomość przeznacza się na dzierżawę na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.

7.   Wysokość stawki czynszu najmu

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 50,00 zł brutto.

8.   Termin wnoszenia opłat

Rocznie z góry do dnia 15 września każdego roku, poczynając od roku 2021.

 

9.   Zasady aktualizacji opłat

Stawka rocznego czynszu dzierżawnego będzie aktualizowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, poczynając od roku 2022.

 

  1. Nieruchomość gruntowa objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2021 Starosty Piskiego z dnia 22 stycznia 2021 r. wydanego na podstawie udzielonej zgody przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, wyrażoną w Zarządzeniu nr 9 z dnia 15 stycznia 2021 r., została przeznaczona do oddania w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy, na cele rolne, na okres 3 lat.
  2. Czynsz dzierżawy należy uiszczać w terminie do 15-go września każdego roku, na konto Starostwa Powiatowego w Piszu prowadzone przez Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
  3. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni tj.: od dnia 27.01.2021 r. do dnia 17.02.2021 r.

 

 

STAROSTA PISKI

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: poniedziałek, 25 sty 2021 12:13
Data opublikowania: środa, 27 sty 2021 07:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lut 2021 11:04
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 257 razy