BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji

w II półroczu 2020 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Samorządu

za II półrocze 2020r.

 

W II półroczu 2020 r. Komisja Samorządu odbyła dwa posiedzenia wspólne z Komisją Edukacji i Rodziny(sierpień i wrzesień).

 

Tematyka obrad przedstawiała się następująco:

 • Informacja o funkcjonowaniu SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu oraz zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego,
 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim i realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu za 2019 rok,
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2020 r.,
 • Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2020 r.,
 • Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 • Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 r.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

 • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu za 2019 r.,
 • w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Jagodne, gmina Pisz,
 • w sprawie przyjęcia do realizacji w 2020 roku „Powiatowego programu profilaktycznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców powiatu piskiego po 60 roku życia”,
 • zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2020 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 r. (2 projekty),
 • w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/150/20 Rady Powiatu Pisz z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2020 r.,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020-2025.

 

Niniejsze sprawozdanie nie uwzględnia posiedzeń w grudniu 2020 r.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Samorządu

 

 

 

 /-/

 

 

 

Marek Andrzej Ziółkowski

Data powstania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:20
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sty 2021 12:22
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:02
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 612 razy