BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Decyzja GN.6852.10.2020 - organicznie sposobu korzystania z nieruchomości

Decyzja ograniczająca sposób korzystania z nieruchomości - art. 124 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Obręb 0006 Drygały, gmina Biała Piska, działka nr 1022/2.

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 09.12.2020 r.

GN.6852.10.2020

DECYZJA

Na podstawie art. 124a w związku z art. 124 ust. 1, 4, 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 – dalej: „u.g.n.”), art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm. – dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego

orzekam

 1. Ograniczyć sposób korzystania z nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 0006 Drygały, gmina Biała Piska, oznaczonej działką o numerze geodezyjnym 1022/2, o powierzchni 0,2143 ha, stanowiącej współwłasność: Pani Ewy Kurzątkowskiej w udziale do 1317/10000 części, Pani Wandy Siwik w udziale do 2531/10000 części, Pana Piotra Ryszarda Waśkiewicza do 1179/10000 części, Pan Andrzeja Wojsława do 1173/10000 części, Państwa Lecha i Iwony małż. Rutelonis do 1318/10000 części oraz Państwa Janusza i Anny Katarzyny małż. Szulc do 2482/10000 części, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00029407/6, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na wykonanie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej nN-0,4kV (4 szt.) oraz słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV (2 szt.), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji.
 2. Zezwolić zająć przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/2 tj.: powierzchnię 20,00 m2 (pas szerokości 5 m od granicy działki gminnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/3), stanowiącej współwłasność: Pani Ewy Kurzątkowskiej w udziale do 1317/10000 części, Pani Wandy Siwik w udziale do 2531/10000 części, Pana Piotra Ryszarda Waśkiewicza do 1179/10000 części, Pan Andrzeja Wojsława do 1173/10000 części, Państwa Lecha i Iwony małż. Rutelonis do 1318/10000 części oraz Państwa Janusza i Anny Katarzyny małż. Szulc do 2482/10000 części, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00029407/6. Powierzchnia zajęcia działki przez urządzenie przesyłowe po zakończeniu prac wynosić będzie 13,25 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania prac to 20,00 m2. Czas realizacji prac nie może przekroczyć 4 dni, licząc od dnia zajęcia przedmiotowej nieruchomości.
 3. Zobowiązać PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po inwestycji opisanej w pkt 1 niniejszej decyzji, a jeżeli byłoby to niemożliwe, bądź powodowałoby nadmierne trudności lub koszty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania.
 4. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

UZASADNIENIE

W dniu 28.08.2020 r. Pan Janusz Topolski działający w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin wystąpił do Starosty Piskiego z wnioskiem znak: EKTO/PPJT/2020 z dnia 26.08.2020 r. z prośbą o wydanie decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości, oznaczonej działką geodezyjną numer 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drygały, gmina Biała Piska, stanowiącej współwłasność: Pani Ewy Kurzątkowskiej w udziale do 1317/10000 części, Pani Wandy Siwik w udziale do 2531/10000 części, Pana Piotra Ryszarda Waśkiewicza do 1179/10000 części, Pana Andrzeja Wojsława do 1173/10000 części, Państwa Lecha i Iwony małż. Rutelonis do 1318/10000 części oraz Państwa Janusza i Anny Katarzyny małż. Szulc do 2482/10000 części, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1P/00029407/6, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie zezwolenia na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej linii kablowej doziemnej nN-0,4kV (4 szt.) oraz słupa w istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV (2 szt.), zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1, stanowiącym integralną część niniejszej decyzji, gdzie powierzchnia zajęcia działki po wybudowaniu ww. urządzenia przesyłowego wynosić będzie 13,25 m2, zaś powierzchnia gruntu niezbędna dla wykonania niezbędnych prac na jego wykonanie wnosić będzie 20,00 m2. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Burmistrza Białej Piskiej znak: PBI.6733.9.2019 z dnia 25.10.2019 r., zezwalającej na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV, która będzie zlokalizowana między innymi na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/2, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drgały, gmina Biała Piska.

Rozpatrując powyższy wniosek ustalono co następuje:

 • Współwłaścicielami nieruchomości, położonej na terenie obrębu geodezyjnego 0006 Drygały, gmina Biała Piska, oznaczonej numerem geodezyjnym 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00029407/6, są: Pani Ewa Kurzątkowska w udziale do 1317/10000 części, Pani Wanda Siwik w udziale do 2531/10000 części, Pana Piotr Ryszard Waśkiewicz do 1179/10000 części, Pan Andrzej Wojsław do 1173/10000 części, Państwo Lech i Iwona małż. Rutelonis do 1318/10000 części oraz Państwo Janusza i Anna Katarzyna małż. Szulc do 2482/10000 części. Jak wynika z akt sprawy (załączone do wniosku odpisy aktów zgonu) małżonkowie Pan Lech Rutelonis oraz Pani Iwona Rutelonis nie żyją, a do dnia dzisiejszego jego następcy prawni nie wskazali swoich praw do przedmiotowej nieruchomości. Powoduje to brak możliwości przeprowadzenia negocjacji ze wszystkimi współwłaścicielami przedmiotowej nieruchomości, a co za tym idzie, brak jest możliwości pozyskania zgody na przeprowadzenie inwestycji liniowej.
 • Stosownie do przepisu art. 113 ust. 6 i 7 u.g.n. „Przez nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie się nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób”.

Przepis ten stosuje się również, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono lub nie zostało zakończone postepowanie spadkowe.

W związku z powyższym Starosta Piski podał do publicznej wiadomości informację o zamiarze wszczęcia postepowania, dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w miejscowości Drygały, gmina Biała Piska, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków numerem geodezyjnym 1022/2 o powierzchni 0,2143 ha, dla której Sąd Rejonowy w Piszu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr OL1P/00029407/6, której stan prawny jest nieuregulowany, wzywając jednocześnie osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości do zgłoszenia swoich praw w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu ogólnopolskim – na łamach gazety „PULS BIZNESU” w dniu 10.09.2020 r., na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piszu, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Biała Piska oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drygały w dniach 10.09.2020 r. – 10.11.2020 r. W wyznaczonym dwumiesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze organ rozpoznający sprawę uznał złożony w dniu 28.08.2020 r. Pana Janusza Topolskiego, działająca w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, że jest on zasadny z treścią art. 124 ust. 1 w związku z art. 124a u.g.n. W tych okolicznościach konieczne stało się wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości. Odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone współwłaścicielom nieruchomości zostanie określone w odrębnej decyzji po zakończeniu prac.

Wobec powyższego zgodnie art. 124 ust. 1, art. 124a, art. 113 ust. 7, w związku z art. 115 ust. 1 i 3 u.g.n., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o wszczęciu postepowania, zgodnie z art. 49 K.p.a. zostało wywieszone na tablicach ogłoszeń: Starostwa Powiatowego w Piszu, Urzędu Miejskiego Gminy Biała Piska i na tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Drygały w dniach 16.11.2020 r. – 30.11.2020 r. oraz zostało wysłane do stron postępowania. W wyznaczonym w zawiadomieniu terminie do organu prowadzącego postępowanie w sprawie nie wpłynęło żadne wyjaśnienie ani zastrzeżenie.

Mając na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja podlega publicznemu obwieszczeniu w trybie art. 49 K.p.a.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Piskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Na podstawie art. 127a K.p.a. „w trackie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. ”Na podstawie art. 130 §4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.”.

 

Z up. STAROSTY
mgr Tomasz Borucki
NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania.
 2. Pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
 3. Urząd Miejski w Białej Piskiej
  (Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres
  14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji).
 1. Sołtys wsi Drygały
  (Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres
  14 dni począwszy od dnia doręczenia decyzji).
 1. Aa.

 

Do wiadomości:

 1. Sąd Rejonowy w Piszu
  IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 10 gru 2020 12:37
Data opublikowania: czwartek, 10 gru 2020 12:46
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 gru 2020 08:21
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 162 razy