BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.1.1.2020 nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, za cenę niżą niż jej wartość rynkowa, na rzecz Gminy Orzysz, położona w mieście Orzysz, oznaczona działką numer 131/3,

STAROSTA PISKI

Pisz, dnia 20.11.2020 r.

GN.6840.1.1.2020

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) podaję do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Orzysz, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

1.   Oznaczenie nieruchomości wg KW

OL1P/00041967/9

2.   Oznaczenie wg ewidencji gruntów i budynków

Nieruchomość oznaczona działką o numerze geodezyjnym 131/3, położona na terenie obrębu  0001 miasta Orzysz. Oznaczenie użytku gruntowego działki: „Tr” - tereny różne.

3.   Powierzchnia nieruchomości

0,0180  ha, (180 m2)

4.   Opis nieruchomości

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. Położona jest  na terenie miasta Orzysz, będąca część plaży miejskiej. Służy jako dojście do linii brzegowej jeziora Orzysz, wykorzystywana jest turystycznie, jako teren rekreacyjny, zarówno dla mieszkańców jak i turystów przebywających na terenie Gminy Orzysz. Działka nie posiada zapewnionego bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp do działki jedynie przez nieruchomości sąsiednie.

5.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Orzysz zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXVII/574/05 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 26 października 2005 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 190, poz. 2046,  działka nr 131/3 oznaczona jest  symbolem TZ - tereny zamknięte wchodzące w skład kompleksów wojskowych.

6.     Cena nieruchomości

1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100)

 

7.     Informacje o przeznaczeniu

Nieruchomość jest przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jednostki samorządu terytorialnego tj. Gminy Orzysz, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa.

 

1.      Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 312 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 27 października 2020 r. oraz Zarządzenia 51/2020 Starosty Piskiego z dnia 20 listopada 2020 r. została przeznaczona do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, za cenę niższą niż jej wartość rynkowa, gdzie wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym wynosi 20 086,00 zł.

2.      Wymieniona w niniejszym wykazie nieruchomość jest wolna od obciążeń.

3.      Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość.

4.      Na żądanie nabywcy może nastąpić okazanie granic nieruchomości. Koszt postępowania ponosi nabywca.

5.      Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

6.   Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość.

7.      Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) nieruchomość z wykazu jest zwolniona od podatku od towarów i usług VAT.

8.      Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Piszu Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003, prowadzony przez Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.

9.      Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 04.01.2021 r.

10.   Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni: od dnia 23.11.2020 r. do dnia 14.12.2020 r.

 
 

STAROSTA

mgr Andrzej Nowicki

Data powstania: piątek, 20 lis 2020 10:10
Data opublikowania: poniedziałek, 23 lis 2020 07:37
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sty 2021 08:53
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 235 razy