BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.7.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w ramach realizacji, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w czterech częściach:

 

Część 1- Prowadzenie zajęć przez logopedę,

 

Część 2- Prowadzenie zajęć przez logopedę,

 

Część 3- Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę,

 

Część 4- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.- dotyczy wszystkich części zamówienia.

Pliki do pobrania: