BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr SOSW.230.6.2020- prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych

Powiat Piski- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, 12- 200 Pisz, Łupki 15, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i szkoleniowych w ramach realizacji, przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w Programie kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w pięciu częściach:

Część 1- Prowadzenie zajęć przez logopedę,

Część 2- Prowadzenie zajęć przez logopedę,

Część 3- Prowadzenie zajęć przez specjalistę wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

Część 4- Prowadzenie zajęć przez fizjoterapeutę,

Część 5- Prowadzenie zajęć przez terapeutę integracji sensorycznej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 7 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie lub trzy lub cztery lub wszystkie części zamówienia.Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy- 5.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 r.- dotyczy wszystkich części zamówienia.