BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XX/135/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 28 maja 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XX/135/20
RADY POWIATU PISZ
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Szpitala Powiatowego w Piszu​


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695.) w związku z art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815)
oraz z § 9 pkt 17) Statutu Powiatu Piskiego (t. j. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r.
poz. 1634) Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:


§ 1. Skargę Pana T. Ch. z dnia 10 marca 2020 r. na dyrekcję szpitala powiatowego w Piszu
uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu do zawiadomienia Skarżącego o sposobie rozpatrzenia
skargi poprzez przesłanie mu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Irena Jatkowska

Załącznik do uchwały Nr XX/135/20
Rady Powiatu Pisz
z dnia 28 maja 2020 r.


Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi


Pan T. Ch. złożył skargę na dyrekcję SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu w związku z zaginięciem dwóch protez zębowych jego żony podczas jej pobytu w placówce oraz nienależytą reakcją Dyrektora SP ZOZ na zgłaszane skargi. Pismo, opatrzone datą 10 marca 2020 r., wpłynęło do Starostwa
Powiatowego w Piszu 12 marca 2020 r. Rada Powiatu, na wniosek Komisji Skarg, wniosków i petycji podjęła Uchwałę Nr XVIII/132/20 z dnia 26 marca 2020 r., w której wyznaczyła termin rozpatrzenia skargi na 31 maja 2020 r., o czym Skarżący został poinformowany pismem z 31 marca 2020 r. (odebrane 3 kwietnia 2020 r.)


Pismem z 19 maja 2020 r., skierowanym do Komisji Skarg, wniosków i petycji Dyrektor SP ZOZ Szpitala powiatowego w Piszu odniósł się do zawartych w skardze zarzutów. Komisja zbadała sprawę na posiedzeniu 21 maja 2020 r., podczas którego ustaliła następujący stan faktyczny i prawny sprawy:
Małżonka Skarżącego w grudniu 2019 r. była pacjentką SP ZOZ Szpitala Powiatowegow Piszu. Podczas pobytu w szpitalu zaginęły jej protezy zębowe o wartości 1700 złotych, co naraziło ją na koszty w związku z wykonaniem nowego kompletu protez. Ponadto Skarżący wskazuje w dalszej części swojego pisma, że jego małżonce nie zapewniono należytej opieki. W tej sprawie interwencję u Dyrekcji SP ZOZ podjęła córka Skarżącego. Zarówno z załączonych do skargi pism, jak i z udzielonych przez Dyrektora SP ZOZ Marka Skarzyńskiego wyjaśnień, wynika, że dla wyjaśnienia sprawy odbyło się spotkanie z personelem oddziału, jak również zostały udzielone odpowiedzi na piśmie. Skarżący uznał sposób załatwienia sprawy przez Dyrektora
za niesatysfakcjonujący, w związku z czym wystosował pismo do Starosty Piskiego. Starosta dekretacją przekazał pismo do Rady Powiatu Pisz.
Analiza treści pisma wskazuje, że jest ono w istocie skargą działalność Dyrektora Szpitala Powiatowego. Zgodnie z art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego do właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie skarg na kierowników jednostek organizacyjnych powiatu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu jest jednostką organizacyjną
Powiatu Piskiego, wymienioną w § 66 ust. 2 pkt 2) Statutu Powiatu Piskiego, zatem Rada Powiatu Pisz właściwa jest do rozpatrzenia skargi na jego dyrektora.


Wniesiona skarga dotyczy przede wszystkim niezgodnego z żądaniem córki Skarżącego rozpatrzenia przez Dyrektora SP ZOZ skarg na personel Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych w związku z zaginięciem protez zębowych pacjentki. Rada Powiatu Pisz zwraca uwagę, że właściwym do merytorycznego zbadania skarg na pracowników jest ich przełożony i Rada nie jest
uprawniona do badania sposobu jej rozpatrzenia pod kątem merytorycznym. Uprawnieniem Rady Powiatu jest natomiast zbadanie, czy Dyrektor M. Skarzyński dopełnił obowiązku zbadania skargi oraz poinformowania o sposobie jej rozpatrzenia. Zarówno z wyjaśnień Dyrektora, jak i z załączonej do skargi korespondencji pomiędzy Dyrekcją SP ZOZ a córką Skarżącego, wynika, że odbyły się spotkania mające na celu wyjaśnienie
sytuacji, jak również udzielone zostały pisemne odpowiedzi na skargi. Nie znajduje zatem potwierdzenia zarzut tuszowania sprawy przez Dyrektora Szpitala. Ponadto, odnosząc się do kwestii zaginięcia kompletu protez zębowych pacjentki, Rada Powiatu Pisz w pełni podziela stanowisko Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu. Zaginięcie rzeczy osobistych pacjentów, które nie zostały przekazane do depozytu szpitalnego, nie może być przedmiotem odpowiedzialności personelu szpitala, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że pacjenci przebywają w salach wieloosobowych, do których dostęp mają w ramach odwiedzin także osoby z zewnątrz.

Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu Pisz postanawia uznać skargę za bezzasadną w zakresie dotyczącym działalności Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.

 

Data powstania: piątek, 28 sie 2020 14:37
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 14:41
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 336 razy