BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XVIII/132/20 RADY POWIATU PISZ z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu

UCHWAŁA NR XVIII/132/20
RADY POWIATU PISZ
z dnia 26 marca 2020 r.


w sprawie skargi na Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala
Powiatowego w Piszu

Na podstawie art. 36 oraz art. 229 pkt 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815) oraz §
9 pkt 11 i § 43a ust. 1 Statutu Powiatu Piskiego (t. j. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r.
poz. 3804, zm: Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r. poz. 5282 i z 2019 r. poz. 6031)
Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:


§ 1. Na wniosek Komisji Skarg, wniosków i petycji, w związku z koniecznością wysłuchania wyjaśnień
Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu i zasięgnięcia
opinii prawnej oraz mając na uwadze planowane terminy posiedzeń Rady Powiatu, wyznacza się nowy termin
rozpatrzenia skargi Pana T. Ch. na działaność Dyrekcji SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu
na 31 maja 2020 r.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Powiatu poinformowania Skarżącego o wyznaczeniu nowego
terminu rozpatrzenia skargi poprzez przesłanie mu niniejszej uchwały, a także pouczenia go o prawie do
wniesienia ponaglenia, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady
Powiatu
Irena Jatkowska

 

Data powstania: piątek, 28 sie 2020 14:21
Data opublikowania: piątek, 28 sie 2020 14:28
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 266 razy