BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSZ.26.I.2.2020- sukcesywna dostawa wyrobów piekarniczych i mięsa wieprzowego

Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę wyrobów piekarniczych i mięsa wieprzowego, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa wyrobów piekarniczych i mięsa wieprzowego do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, w dwóch częściach:

 

Część 1- Dostawa wyrobów piekarniczych

 

Część 2- Dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego,

 

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a i 2b do SIWZ.

 

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

 

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub wszystkie części zamówienia.

 

 

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

 

- Część 1, Część 2- od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Pliki do pobrania: