BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie nr ZSZ.26.I.1.2020- sukcesywna dostawa artykułów spożywczych

Powiat Piski- Zespół Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowany przez Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę artykułów spożywczych, zgodnie z wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, stosowna do potrzeb Zamawiającego, dostawa artykułów spożywczych do Zespołu Szkół Zawodowych z Biblioteką Pedagogiczną w Piszu, ul. Gizewiusza 3, 12- 200 Pisz, w siedmiu częściach:

Część 1- Dostawa wyrobów piekarniczych

Część 2- Dostawa produktów mlecznych

Część 3- Dostawa różnych artykułów spożywczych

Część 4- Dostawa warzyw, owoców i jaj

Część 5- Dostawa mięsa wieprzowego i wyrobów z mięsa wieprzowego

Część 6- Dostawa ryb i lodów

Część 7- Dostawa mięsa drobiowego, wołowego i wyrobów z tych mięs,

szczegółowo określonych w Załącznikach Nr: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f i 2g do SIWZ.

Dostarczane artykuły spożywcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 z późn.zm.) oraz aktach wykonawczych do ww. ustawy.

Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć lub wszystkie części zamówienia.

 

Wymagany termin realizacji zamówienia:

- Część 1, Część 2, Część 3, Część 4, Część 5, Część 6, Część 7- od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r.