BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji w II półroczu 2019 r.

Sprawozdanie

z działalności Komisji Samorządu

za  II półrocze 2019 r.

 

W II półroczu 2019 r. Komisja Samorządu odbyła 5 posiedzeń, w tym dwa wspólne ze wszystkimi komisjami problemowymi Rady Powiatu (listopad, grudzień).

 

Tematyka obrad przedstawiała się następująco:

 

 1. Informacja o sytuacji na rynku pracy w Powiecie Piskim i realizacji aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu za 2018 rok.
 2. Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.
 3. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć.
 4. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2019 r.
 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu za I półrocze 2019 r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZOZ – Szpitala Powiatowego w Piszu za I półrocze 2019 r.
 7. Informacja Delegata Rady Powiatu Pisz o dotychczasowej działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia Związku Powiatów Polskich oraz o udziale powiatu w strukturach międzypowiatowych.
 8. Aktualna sytuacja SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.
 9. Program Naprawczy SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu na lata 2019-2021.
 10. Aktualna sytuacja w Powiatowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Placówek.

W styczniu 2019 r., na wniosek Zarządu Powiatu, Komisja wybrała radnego Michała Wrzoska na swojego przedstawiciela do składu Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2018/2019.

Ponadto na posiedzeniu wspólnym komisji w dniu 24 czerwca 2019 r. wysłuchano pracowników diagnostyki SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu, którzy przedstawili problem zbyt niskich wynagrodzeń.

 W okresie sprawozdawczym Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał:

 

 1. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Powiatu Piskiego.
 2.  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023.
 3.  w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 r.
 4.  w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A.
 5. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Programu Współpracy Litwa- Polska Interreg V-A.
 6. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-20123.
 7. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.6. Uwagi, wnioski i sprawy różne Komisji.
 8. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Piszu.
 9. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy powiatu piskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020”
 10. zmieniająca uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 11. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/99 Rady Powiatu Pisz z dnia 21 stycznia 1999 r. w sprawie powołania powiatowych służb, inspekcji i straży oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
 12. w sprawie zmian w Statucie Powiatu.
 13. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-2023.
 14. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.
 15. zmieniająca uchwałę Nr VII/34/19 Rady Powiatu Pisz z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2019 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 16. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu.
 17. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 18. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2019-20123.
 19. sprawie zmian w budżecie Powiatu Piskiego na 2019 r.
 20. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Piskiego na lata 2020‑2025.
 21. projekt budżetu powiatu na 2020 r. w zakresie obejmującym kompetencje Komisji oraz całościowo, po uwzględnieniu opinii komisji problemowych.

 

W okresie sprawozdawczym Komisja nie podjęła żadnych wniosków do Zarządu Powiatu.
W październiku 2019 r. Komisja wyraziła swoje poparcie dla wniosku radnego Mariusza Trupacza
o uwzględnienie w projekcie budżetu powiatu opracowania dokumentacji projektowej na remont ul. Słonecznej w Piszu oraz zwiększenie środków dla organizacji pozarządowych aplikujących

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji Samorządu

 

 

 

 

 

 

 

Marek Andrzej Ziółkowski

 

Data powstania: wtorek, 18 lut 2020 13:46
Data opublikowania: wtorek, 18 lut 2020 13:50
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 maj 2024 10:02
Opublikował(a): Maciej Jasiński
Zaakceptował(a): Maciej Jasiński
Artykuł był czytany: 746 razy