BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania PZD Pisz

·        ZADANIA ZARZĄDU DRÓG W PISZU

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu wykonuje zadania zarządcy drogi  a  w szczególności:

  1)  opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,

  2)  opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,

  3)  pełnienie funkcji inwestora,

  4)  utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

  5)  realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

  6)  przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

  7)  koordynacja robót w pasie drogowym,

  8)  wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

  9)  prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

10)  przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

11)  wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych  i zabezpieczających,

12)  przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

13)  przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

14)  wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

15)  dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

16)  sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,

17)  prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

18)  Z upoważnienia Starosty zajmuje się też organizacją i zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, gminnych i powiatowych:

Data powstania: środa, 9 lip 2003 07:41
Data opublikowania: środa, 9 lip 2003 07:43
Opublikował(a): Leszek Skolimowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 12231 razy