BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (...)

                                        Ogłoszenie

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.

  1. Zarząd Powiatu w Piszu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3  ustawy na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu piskiego w 2020 r.
  2. W pracach komisji konkursowej mogą brać udział przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

- nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności

- korzystają z pełni praw publicznych

- nie podlegają wykluczeniu zgodnie z przepisami ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) dotyczącymi wyłączenia pracownika.

 

  1. Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie go w terminie do dnia 15 października 2019 r. włącznie:

-  na adres Starostwa Powiatowego w Piszu, 12 - 200 Pisz, ul. Warszawska 1 (drogą pocztową lub dostarczenie bezpośrednio do Punktu Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Piszu) lub

- e-mailem na adres: promocja@powiat.pisz.pl.

 

  1. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
  2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Piszu w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.

Starosta Piski /-/ Andrzej Nowicki

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 paź 2019 10:24
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2019 10:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 mar 2020 11:48
Opublikował(a): Aneta Ofman
Zaakceptował(a): Aneta Ofman
Artykuł był czytany: 611 razy