BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZADANIA I KOMPETENCJE SEKRETARZA POWIATU

Nowa strona 1

SEKRETARZ POWIATU
mgr EDYTA POLAK

12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, pokój nr 22

tel. 087 425-46-90

e-mail: edyta.polak@powiat.pisz.pl.

 

1. Z upoważnienia Starosty jest koordynatorem zespołu kierowniczego naczelników i sprawuje bezpośredni nadzór nad właściwą organizacją pracy komórek organizacyjnych Starostwa, a w szczególności:

a/ dba o terminowe i prawidłowe załatwianie spraw,

b/ dba o przestrzeganie postanowień statutu powiatu, regulaminu pracy, uchwał Zarządu Powiatu, zarządzeń Starosty i instrukcji kancelaryjnej,

c/ zapewnia warunki materialno-techniczne dla właściwego funkcjonowania poszczególnych komórek organizacyjnych,

d/ zapewnia należyte funkcjonowanie informacji wewnętrznej oraz informacji prawnej,

e/  zapewnia przestrzeganie tajemnicy służbowej,

f/  koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych Starostwa,

g/ nadzoruje tok przygotowywania projektów uchwał Zarządu Powiatu oraz gromadzi niezbędne w tym celu materiały,

h/ nadzoruje prace związane z organizacją posiedzeń Zarządu Powiatu,

i/  koordynuje prace dotyczące przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu,                         komisji rewizyjnej oraz komisji problemowych Rady Powiatu projektów uchwał inicjowanych przez Zarząd Powiatu lub Starostę,

j/ nadzoruje załatwianie skarg i wniosków wpływających do Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego,

k/ wydaje wydziałom, samodzielnym stanowiskom pracy oraz powiatowym jednostkom organizacyjnym wytyczne i zalecenia służące realizacji bieżących spraw, usprawnianiu pracy oraz tworzenia spójnego systemu współdziałania,

l/ wykonuje inne zadania powierzone przez Starostę.

2. Kieruje bezpośrednio Wydziałem Organizacyjnym.

3. Sprawuje bezpośredni nadzór nad Biurem Rady.

Data powstania: wtorek, 1 lip 2003 15:06
Data opublikowania: wtorek, 1 lip 2003 15:10
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 18636 razy