BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz GN.6840.2.2.2019 nieruchomości Powiatu Piskiego przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, położone w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową. Forma sprzedaży - przetarg ustny nieograniczony.

Pisz, dnia 27.06.2019 r.

ZARZĄD POWIATU

W PISZU

 

Zarząd Powiatu w Piszu zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, stanowiących własność Powiatu Piskiego, przeznaczonych do sprzedaży:

 

- położenie nieruchomości – miasto Biała Piska, ul. Sikorskiego,

- numery ksiąg wieczystych  – OL1P/00025628/3 i OL1P/00037994/1

 

Lp.

Numer działki

Powierzchnia w ha

Wysokość udziałów w poszczególnych działkach   

Opis nieruchomości

Cena:
-działki,
-gruntów wspólnych,

w zł

Razem cena gruntu
w zł

I

II

III

IV

V

VI

VII

1.

273/37
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

2.

273/40
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

3.

273/43
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

-działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

-działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

4.

273/44
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

5.

273/45
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

6.

273/46
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka pod budowę garażu – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

7.

273/47
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

8.

273/62
273/75

0,0018

0,1910

1/1

18/885

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

- działka do wspólnego użytkowania – RIVa – grunty orne

2079,00

1387,00

3466,00

 1. Nieruchomości objęte wykazem stanowią własność Powiatu Piskiego i zgodnie z uchwałą Nr XXV/154/08 Rady Powiatu Pisz z dnia 30 grudnia 2008 r. zostały przeznaczone do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego – zgodnie z Uchwałą Nr 46/28/2019 Zarządu Powiatu w Piszu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia formy sprzedaży i zatwierdzenia cen nieruchomości stanowiących własność Powiatu Piskiego, położonych w mieście Biała Piska przy ul. Sikorskiego.
 3. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie aktu notarialnego sporządzonego
  w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
 4. Wymienione w niniejszym wykazie nieruchomości są wolne od obciążeń.
 5. Na żądanie nabywcy może zostać przeprowadzone okazanie granic nieruchomości.
  Koszt postępowania ponosi nabywca.
 6. Zbywane nieruchomości są położone na obszarze, który nie jest objęty aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 7. Na wymienione w niniejszym wykazie działki nie zostały wydane żadne decyzje o ustaleniu warunków zabudowy.
 8. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w zw. art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)nieruchomości z wykazu są zwolnione od podatku od towarów i usług VAT.
 9. Starosta Piski postanowieniem znak: WZB.6744.1.49.2019 z dnia 23.05.2019 r. na podstawie upoważnienie Ministra Inwestycji i Rozwoju udzielił zgody na odstępstwo od przepisów §104 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i projektowane budowy zespołów budynków garażowych w zabudowie szeregowej, które będą lokalizowane  in. na nieruchomościach objętych niniejszym wykazem.  
 10. Cenę sprzedaży nieruchomości należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu nr 58 9364 0000 2002 0840 0015 0005 Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu.
 11. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie tej nieruchomoścido dnia 09.08.2019 r.
 12. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj.: od dnia 28.06.2019 r. do dnia 19.07.2019 r.

                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                    CZŁONEK ZARZĄDU                WICESTAROSTA             

                                                                                                                                    dr Waldemar Brenda           mgr inż. Marek Wysocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 cze 2019 10:16
Data opublikowania: piątek, 28 cze 2019 07:39
Data przejścia do archiwum: wtorek, 13 sie 2019 11:03
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 588 razy