BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

GN.6853.1.5.2017 Wszczęcie postępowania

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości

         Pisz dnia  14.02.2018 r.

GN.6853.1.5.2017                                                             

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

               Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) z wniosku TARE Sp. z o.o., 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 211, działającej w imieniu spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin.

w s z c z y n a m

postępowanie administracyjne w sprawie:

  • wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 o powierzchni 0,2200 ha KW OL1P/00000515/7,  położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina gm. Pisz, której stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S.A zezwolenia  na przeprowadzenie inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii energetycznej napowietrznej nN, przyłącza kablowego nN oraz przyłącza napowietrznego nN, obejmującym miedzy innymi działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 24/1,
  • udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości w trybie art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego po wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 o powierzchni 0,2200 ha KW OL1P/00000515/7,  położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina gm. Pisz, której stan prawny jest nieuregulowany.

            Ze względu na brak przeprowadzonego postępowania spadkowego po zmarłym współwłaścicielu przedmiotowej nieruchomości należało uznać, iż powyższa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

            Na podstawie art. 114 ust. 3 w/w ustawy na łamach gazety „PULS BIZNESU” w dniu 8-10 grudnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Piszu  a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa wsi Ciesina  w dniach 07.12.2017 -08.02.2018 r. ukazało się ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postepowania dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

W terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłosiły się osoby, które wykazałyby, iż przysługują im prawa rzeczowe do powyższej nieruchomości.

 

          Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że został zebrany materiał dowodowy w związku z wnioskiem w sprawie wydania decyzji  ograniczającej sposób korzystania nieruchomości składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 24/1 o powierzchni 0,2200 ha KW OL1P/00000515/7,  położonej w obrębie ewidencyjnym Ciesina gm. Pisz, której stan prawny jest nieuregulowany – celem zapewnienia zasilenia w energię elektryczną oraz udzielenie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu w/w decyzji i w związku z tym strony mają możliwość zapoznania się z aktami oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w tutejszym Starostwie przy ul. Warszawskiej 1 pokój nr 2.

            Nie złożenie wyjaśnień w wyżej wymienionym terminie traktowane będzie jako brak zastrzeżeń.

            Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piszu i uważa się je za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Pouczenie

                Zgodnie z art. 10 Kpa stronom przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania administracyjnego, a przed wydaniem decyzji prawo wypowiedzenia się co do zebranych w tej sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

                Zgodnie z art. 33 § 1 i 2 Kpa strona postępowania może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.

                W rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1219) doręczenie pism może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

  • złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynką podawczą organu administracji publicznej;
  • wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;
  • zgodnie z art. 391 Kpa wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

                 Zgodnie z art. 40 § 2 Kpa pisma doręcza się stronie, a jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika – pełnomocnikowi.

                Zgodnie z art. 40 § 2 i § 5 Kpa strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia spraw zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej, i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba, że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej trony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

              Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Z up. STAROSTY

mgr Tomasz Borucki

NACZELNIK WYDZIAŁU

Gospodarki Nieruchomościami

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania:

 

  1. Urząd Miejski w Piszu

(Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia wszczęcia post.)

  1. Sołtys wsi Ciesina

(Celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni począwszy od dnia doręczenia wszczęcia post.)

  1. a/a
Data powstania: czwartek, 15 lut 2018 11:22
Data opublikowania: czwartek, 15 lut 2018 11:30
Data przejścia do archiwum: piątek, 2 mar 2018 08:24
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Tomasz Borucki
Artykuł był czytany: 906 razy