BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/1/2005 - SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA DLA UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁKI

Sprzedaż działki nr 1127/58 położonej w mieście Pisz 1 ul. Warszawska
STAROSTWO POWIATOWE w Piszu
     

STAROSTWO POWIATOWE
w Piszu

Pisz dnia 08.02.2005 r.

     

Wykaz G.7011/1/2005

     

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603).

     
Położenie nieruchomości m. Pisz ul. Warszawska
     
Numer działki 1127/58
     
Powierzchnia działki       0,7131 ha
     
Numer księgi wieczystej 28672
     
Cena nieruchomości 108.177,- zł. + 22% VAT
     
Opis nieruchomości       

nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami użytkowymi tj. betoniarnią i zbrojarnią stanowiącymi odrębną od gruntu własność. W studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miejskiego w Piszu przeznaczona jest na tereny przemysłowo–składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi.

     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem Nr 160 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 25 października 2004 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 22.03.2005 r.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.02.2005 r. do dnia 01.03.2005 r.
   
     
 

STAROSTA

 

Powiatu w Piszu

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: środa, 9 lut 2005 14:54
Data opublikowania: środa, 9 lut 2005 15:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2005 10:30
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2170 razy