BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G.7011/2/2005 - SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA DLA UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO DZIAŁEK

Sprzedaż działek nr 1127/24, 1127/47, 1160 położonych w mieście Pisz 1 ul. Warszawska
STAROSTWO POWIATOWE w Piszu
     
     
     

STAROSTWO POWIATOWE
w Piszu

Pisz dnia 08.02.2005 r.

     

Wykaz G.7011/2/2005

     

nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603).

     
I.    
Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Warszawska
     
Numer działki 1127/24
     
Powierzchnia działki       0,0022 ha
     
Numer księgi wieczystej 29099
     
Cena nieruchomości 1.448,- zł.+ 22% VAT
     
Opis nieruchomości       

nieruchomość gruntowa zabudowana garażem stanowiącym odrębną od gruntu własność. W studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim W Piszu przeznaczona na tereny przemysłowo – składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi.

     
II.    
Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Warszawska
     
Numer działki 1127/47
     
Powierzchnia działki       0,0088 ha
     
Numer księgi wieczystej 28042
     
Cena nieruchomości 1.996,- zł. + 22% VAT
     
Opis nieruchomości       

nieruchomość niezabudowana. W studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim W Piszu przeznaczona na tereny przemysłowo – składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi.

     
III.    
Położenie nieruchomości miasto Pisz ul. Warszawska
     
Numer działki 1160
     
Powierzchnia działki       0,7131 ha
     
Numer księgi wieczystej 29527
     
Cena nieruchomości 2.457,- zł.+ 22% VAT
     
Opis nieruchomości

nieruchomość niezabudowana. W studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Piszu przeznaczona na tereny przemysłowo–składowe z zabudową wielorodzinną i obiektami publicznymi.

     
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem Nr 169 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 3 listopada 2004 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla jej użytkownika wieczystego.
2. Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.
3. Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą wnosi się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w BS Ruciane Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.
4. Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 22.03.2005 r.
5. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 08.02.2005 r. do dnia 01.03.2005 r.
   
     
 

STAROSTA

 

Powiatu w Piszu

 

mgr Zbigniew Włodkowski

 
Data powstania: środa, 9 lut 2005 14:44
Data opublikowania: środa, 9 lut 2005 15:14
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2005 08:43
Opublikował(a): Adrian Zajączkowski
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2107 razy