BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, j.t. Dz. U. z 2014r poz. 782, prawo do uzyskania informacji publicznej obejmuje uprawnienie wnioskodawcy do niezwłocznego uzyskania informacji zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Starostwa Powiatowego w Piszu. Dostęp do takich informacji publicznej podlega ograniczeniu, jeżeli wynika to z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic chronionych (np. tajemnicy skarbowej).

Udostępnianie informacji publicznych w Starostwie Powiatowym w Piszu następuje:
- poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.powiat.pisz.pl, lub na stronie internetowej: https://www.powiat.pisz.pl,
- na pisemny wniosek (skierowany na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, ewentualnie fax: 87 425-47-01, oraz na wniosek złożony drogą elektroniczną na adres e-mail: starosta.npi@powiatypolskie.pl,
- w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

W przypadku składania wniosku o udostępnienie przez Starostwo Powiatowe w Piszu informacji niedostępnych w BIP, ani za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego, należy wskazać sposób w jaki żądana informacja ma zostać udzielona. Jeżeli informacja publiczna nie będzie mogła być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, Starostwo Powiatowe w Piszu powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takiej sytuacji, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji będzie mogło zostać umorzone.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia, tj. Starosta Piski ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Ewentualna odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Starosty Powiatu Piskiego, do której znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, przy czym wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy Starosta rozpoznaje w terminie 14 dni.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się, przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.), przy czym przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi, skargę zaś rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 17 cze 2014 10:31
Data opublikowania: wtorek, 17 cze 2014 10:34
Opublikował(a): Adrian Kempski
Zaakceptował(a): Adrian Kempski
Artykuł był czytany: 2644 razy