BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w najem

Nieruchomości (lokale mieszkalne), położone w Piszu przy ul. Staszica, stanowiące własność Skarbu Państwa, przeznaczone do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.
bez nazwy

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Skarbu Państwa

przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym

zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity z Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

 

1.   Oznaczenie geodezyjne Dwa lokale mieszkalne nr 1 o powierzchni 57,90 m2 i nr 2 o powierzchni 39,58 m2 znajdujące się w budynku mieszkalnym nr 2 przy ul. Staszica, na nieruchomości stanowiącej działkę nr 128 o powierzchni 0,1507 ha, położonej w mieście Pisz, obręb Pisz 2, dla której Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzi księgę wieczystą nr 35978.
2.   Stan własności Lokale mieszkalne wraz z budynkiem mieszkalnym nr 2, położonym  przy ul. Staszica, miasto Pisz, obręb Pisz 2, stanowią własność Skarbu Państwa. Działka gruntu  nr 128 o pow. 0,1507 ha, na której posadowiony jest  budynek stanowi własność Skarbu Państwa.
3.   Opis nieruchomości Nieruchomość położona w mieście Pisz obręb Pisz 2, przy ul. Staszica 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, składającym się z 2 lokali. Całkowita powierzchnia zabudowy budynku 120 m2.

Do oddania w najem zostają przeznaczone lokale w/w budynku mieszkalnym:

1)     lokal nr 1 o powierzchni 57,90 m2

2)     lokal nr 2 o powierzchni 39,58 m2

wraz z terenem o powierzchni 632 m2 stanowiącym część działki 128 o pow. 0,1507 ha,  niezbędnym do korzystania z tych lokali.

4.   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość położona jest na terenie, na którym zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVII/602/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego Nr 2 poz. 17 z dnia 12 stycznia 2011 r.,  działka 128 oznaczona jest symbolem B-10KH – teren bazy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarządu Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy w Giżycku.

5.   Informacje o przeznaczeniu

Lokale mieszkalne przeznaczone do oddania w najem wraz z terenem o powierzchni 632 m2 przeznaczonym do wspólnego korzystania przez najemców lokali na czas oznaczony do 30.11.2016 r, w trybie bezprzetargowym dla dotychczasowych mieszkańców lokali , którzy obecnie zajmują je bez tytułu prawnego.

6.   Wysokość stawki czynszu najmu

1)    Lokal nr 1 w wysokości  163,20 zł (w tym podatek VAT od kwoty 15,00 zł w wysokości 3,45 zł).

Na czynsz najmu składają się kwoty:

-   2,50 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu, tj. 57,90 m2 x 2,50 zł = 144,75 zł

-  15,00 zł + VAT 23 % za teren oddany do wspólnego korzystania lokalu

2)    Lokal nr 2 wysokości  117,40 zł (w tym podatek VAT od kwoty 15,00 zł w wysokości 3,45 zł).

Na czynsz najmu składają się kwoty:

-   2,50 zł za każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu, tj. 39,58 m2 x 2,50 zł = 98,95 zł

-  15,00 zł + VAT 23 % za teren oddany do wspólnego korzystania lokalu.

7.   Termin wnoszenia opłat

Miesięcznie z góry do 15 dnia każdego miesiąca  od dnia podpisania umowy najmu do końca trwania umowy.

 

Wykaz powyższy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 16.12.2013 r. do dnia 06.01.2014 r.

 

 

 

     STATORA

    Powiatu Pisz

    /-/ Andrzej Nowicki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 16 gru 2013 10:33
Data opublikowania: poniedziałek, 16 gru 2013 12:58
Data przejścia do archiwum: środa, 8 sty 2014 12:25
Opublikował(a): Tomasz Borucki
Zaakceptował(a): Dorota Płochocka-Siejwa
Artykuł był czytany: 1215 razy