BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu poszukuje osoby na stanowisko: DORADCY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do Samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, poszukuje osoby na stanowisko: DORADCY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ilość stanowisk: 1 Wymiar etatu: 1 Okres zatrudnienia: Umowa na czas określony Miejsce wykonywania pracy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz Informacje dodatkowe pracy: stanowisko finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Wymagania niezbędne:
- posiadanie obywatelstwa polskiego
- posiadanie pełniej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
Wykształcenie:
- wyższe lub wyższe zawodowe na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, prawo, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub wykształcenie wymagane dla pracownika socjalnego zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
- Wiedza z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej
- Znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- Znajomość założeń Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność
- znajomość obsługi komputera
- dyspozycyjność
- umiejętność radzenia sobie ze stresem
- prawo jazdy kat. B
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• Wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej
• Prowadzenie Klubu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych
• Tworzenie indywidualnych programów aktywizacji osób niepełnosprawnych
• Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych
• Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu
• Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
• Współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, ośrodkami pomocy społecznej, pracodawcami i innymi instytucjami, które wspierają osoby niepełnosprawne
• Inicjowanie lokalnego partnerstwa na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych
• Współpraca z pracodawcami z zakresu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
• Opieka nad osobami niepełnosprawnymi podczas turnusu rehabilitacyjnego
• Rekrutacja osób do projektu na 2014 r.

Wymagane dokumenty:
• Życiorys zawodowy (CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie
• Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach (jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Referencje lub opinie z poprzednich miejsc pracy (jeśli kandydat jest w ich posiadaniu)
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 27 czerwca 2013 r. do godziny 12.00 (10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na doradcę do spraw osób niepełnosprawnych”.

Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów po wstępnej selekcji do kolejnego etapu, tj. Rozmowy kwalifikacyjnej wraz ze wskazaniem terminu i miejsca zostanie kandydatom przekazana telefonicznie. Dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu.
Po podjęciu zatrudnienia w PCPR w Piszu kandydat ma obowiązek przedłożyć aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.
Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. poz. 1458 z późn. zm.)”

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska
Data powstania: wtorek, 18 cze 2013 09:38
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2014 09:00
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1459 razy