BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

II przetarg na samochód służbowy

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

znak sprawy: MOS.VI.223.5.2012

OGŁOSZENIE O II PRZETARGU
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Piszu
Aleja Turystów 22
12-200 Pisz tel. (87) 423-45-72
faks (87) 423-45-72
strona internetowa: www.bip.powiat.pisz.pl
http://www.pmos.pisz.pl
e-mail: bazamos@wp.pl

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 15:00 w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu, Al. Turystów 22,12-200 Pisz .
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty,
z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Dodatkowy przetarg ustny odbędzie się w dniu otwarcia ofert.


3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego:
Samochód osobowy będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w : Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Piszu, Al. Turystów 22,12-200 Pisz
w dniach 04-20 grudzień 2012 r., w godzinach 07.00 – 15.00./oprócz sobót i niedziel/

4. Rodzaj, typ i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego:
a) marka i typ pojazdu: samochód osobowy Fiat Multipla 1.6 16V Kat. Wersja 100 SX
b) nr rejestracyjny: NPI X 289
c) rok produkcji: 1999,
d) data pierwszej rejestracji: 05.05.1999 r.,
e) nr identyfikacyjny (VIN): ZFA 18600002013688,
f) wskazania drogomierza: 280528 km/na dzień 16.11.2012r/
g) dopuszczalna masa całkowita: 1870 kg,
h) rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy 6 osobowy
i) rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym (wtrysk),
j) pojemność/ moc silnika: 1581 ccm/ 76 kW (103 KM),
k) liczba cylindrów/ układ cylindrów/ liczba zaworów: 4/ rzędowy/ 16,
l) rodzaj skrzyni biegów: manualna,
m) stan pojazdu: ogniska korozji w obrębie progów, ogniska korozji w obrębie nadkola prawego tylnego, ogniska korozji w obrębie słupka tylnego prawego, wgięty błotnik przedni lewy, zarysowania powłoki lakierowej, pęknięta obudowa lusterka zewnętrznego prawego ogumienie Kleber 185/65 R15 88H Dynaxer HP2 TL zużyte w 66%

5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt zł) należy wpłacać wyłącznie w formie pieniężnej w złotych polskich do dnia 19 grudnia 2012r. do godz. 15:00 na rachunek bankowy sprzedającego: W-M BS Pisz Nr
74 9364 0000 2002 0854 3015 0004.

6. Cena wywoławcza: 3.500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:
Oferta pisemna złożona w toku przetargu powinna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
b) oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
d) dowód wniesienia wadium,
e) oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji wzoru umowy sprzedaży

Wzór formularza ofertowego oraz wzór umowy w załączeniu

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinien zostać umieszczony dopisek „Oferta przetargowa na zakup samochodu marki Fiat Multipla 1.6
Oferty pisemne należy składać w dni robocze (za wyjątkiem sobót) w godz. 7.30-15.00, nie później jednak niż do dnia 20 grudnia 2012 r. do godz. 14.30 w pomieszczeniu biurowym Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Piszu, Al. Turystów 22,12-200 Pisz,
parter.
W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
Termin związania ofertą: 14 dni

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

10. Inne informacje:
a) przetarg jest prowadzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. (Dz. U. nr 114 poz. 761) w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
b) komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawany pojazd,
c) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium,
d) wadium musi być wniesione wyłącznie w pieniądzu,
e) wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone zwraca się w terminie 7 dni odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
f) wadium wniesione przez oferenta zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia,
g) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
- uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy,
h) komisja przetargowa odrzuca ofertę jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium
- nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7 lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inne wątpliwości zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
i) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

11. Termin zawarcia umowy sprzedaży:
Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.
Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po wpłaceniu przez kupującego ceny nabycia.
Sprzedający zastrzega sobie własność pojazdu do chwili uiszczenia przez kupującego ceny nabycia.

Załączniki:
- Załącznik nr 1 – oświadczenia
- Załącznik nr 2 – wzór umowy
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 4 gru 2012 10:32
Data opublikowania: wtorek, 4 gru 2012 10:41
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2013 11:23
Opublikował(a): Halina Nyczka
Zaakceptował(a): Stanisław Zduniak
Artykuł był czytany: 2007 razy