BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w związku z realizacją projektu systemowego „Droga do samodzielności w Powiecie Piskim” w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013, poszukuje osoby na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY.
poszukuje osoby na stanowisko: DORADCA ZAWODOWY.
Opis stanowiska:
Prowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego;
Oferta:
-umowa zlecenie
-zatrudnienie wrzesień, październik 2012 r.
Wymagania kwalifikacyjne związane ze stanowiskiem pracy:
- obywatelstwo polskie;
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
- niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- wykształcenie wyższe;
- uprawnienia do wykonywania zawodu - doradcy zawodowego,
- doświadczenie w zakresie poradnictwa zawodowego indywidualnego i grupowego w organizacjach i instytucjach zajmujących się problematyką bezrobocia;
- znajomość problematyki lokalnego rynku pracy;
- doświadczenie w zakresie współpracy przy projektach współfinansowanych ze środków Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wymagania dodatkowe:
- ukończone studia podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu poradnictwa zawodowego;
- wiedza z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
- wiedza z zakresu problematyki przeciwdziałania bezrobociu;
- umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej;
- znajomość procedur administracyjnych;
- znajomość podstaw prawa pracy;
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
- umiejętność pracy z klientem pomocy społecznej;
- umiejętność prowadzenia zajęć grupowych;
- komunikatywność i odporność na stres;

- Wymagane dokumenty:
• Życiorys zawodowy (CV)
• List motywacyjny
• Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje
• Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc zatrudnienia
• Oświadczenie kandydata o niekaralności, pełni praw publicznych, pełnej zdolności do czynności prawnych
Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Piaskowa 2, 12-200 Pisz, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012r. do godziny 12.00 (10 dni od ogłoszenia w BIP) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy zawodowego”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne(list motywacyjny, CV) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn.zm.)”

Kopie składanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez oferenta własnoręcznym podpisem.

Uprzejmie informujemy, iż odpowiemy na wybrane oferty.

Dokumenty złozone po terminie nie będą rozpatrywane.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu
Magdalena Kleczkowska

Data powstania: środa, 22 sie 2012 08:22
Data opublikowania: środa, 22 sie 2012 08:24
Data przejścia do archiwum: sobota, 5 sty 2013 10:26
Opublikował(a): Magdalena Kleczkowska
Zaakceptował(a): Magdalena Kleczkowska
Artykuł był czytany: 1368 razy