BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Statut Zespołu Szkół Nr 1

Statut Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 IX 1991 r. (Dz.U. 2004/256/2572, 109/1161, 2003/137/1304, 2004/69/624, 273/2703, 281/2781, 2005/17/141, 131/1091, 122/1020, 2003/137/1304, 2005/167/1400, 94/788, 249/2104, 2006/144/1043, 208/1532, 227/1658, 2007/42/273, 80/542, 120/818, 115/791, 80/542, 181/1292, 180/1280, 2008/70/416, 145/917, 216/1370, 145/917, 2009/6/33, 31/206, 56/458, 2008/145/917, 235/1618, 2009/56/458, 219/1705, 2010/44/250, 54/320, 148/991, 127/857, 2009/157/1241) o systemie oświaty.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 V 2001 r. (Dz.U. 2001/61/624, 2002/10/96, 2003/146/1416, 2004/66/606, 2005/10/75, 2007/35/222) w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Rozdział 1. Przepisy ogólne
§ 1
1. Zespół szkół, zwany dalej „Zespołem Szkół” nosi nazwę: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu, ul. Młodzieżowa 26, 12 – 200 Pisz, jest jednostką organizacyjną Powiatu Piskiego.
2. W skład Zespołu Szkół Nr 1 w Piszu wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące i Samorządowe Gimnazjum Publiczne. Szkoły wchodzące w skład Zespołu są szkołami publicznymi.
3. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 1 jest Powiat Pisz.
4. Nadzór pedagogiczny nad szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.
5. Szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół Nr 1 nadaje się statuty stanowiące integralną część Statutu Zespołu Szkół Nr 1.

Rozdział 2. Cele i zadania

§ 2
1. Celem Zespołu Szkół jest tworzenie warunków do realizacji celów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu.
2. Cele i zadania wynikające z przepisów prawa, programów nauczania, programów wychowawczych i profilaktycznych zostały określone w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 1.
3. Zadaniem Zespołu Szkół jest zapewnienie obsługi administracyjnej szkół wchodzących w skład Zespołu.

Rozdział 3. Organy Zespołu Szkół

§ 3
Organami Zespołu Szkół Nr 1 są: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski.
§ 4
1. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół Szkół zgodnie z przepisami Ustawy o Systemie Oświaty.
2. Dyrektor kieruje działalnością szkół wchodzących w skład Zespołu i reprezentuje je na zewnątrz.
3. Szczegółowe zadania Dyrektora oraz zakres odpowiedzialności określają przepisy Ustawy – Karta Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty oraz przepisy dotyczące kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 5
W Zespole Szkół działa Rada Pedagogiczna, w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.

§ 6
W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

§ 7
W Zespole Szkół działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

§ 8
Kompetencje i zasady współdziałania organów Zespołu Szkół określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.

Rozdział 4. Organizacja Zespołu Szkół

§ 9
1. W Zespole Szkół tworzy się stanowiska wicedyrektora
2. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego Dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, na zasadach określonych w ustawie.

§ 10
Zakresy działań i kompetencji wicedyrektora określają statuty szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 11
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez Dyrektora na podstawie szkolnych planów nauczania szkół wchodzących w skład Zespołu.
2. Arkusz organizacji Zespołu Szkół zatwierdza organ prowadzący.

§ 12
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć dla szkół wchodzących w skład Zespołu, ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu.

Rozdział 5. Pracownicy Zespołu Szkół i ich zadania

§ 13
W Zespole Szkół zatrudnia się nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

§ 14
Zadania nauczycieli są określone w statutach szkół wchodzących w skład Zespołu.

§ 15
W Zespole Szkół tworzy się następujące stanowiska administracyjno – obsługowe:
• kierownik administracyjno - gospodarczy
• samodzielny referent do spraw administracyjnych
• woźny
• robotnik do prac lekkich
• robotnik do prac ciężkich
• sprzątaczka.

§ 16
1. Zadaniem pracowników administracji jest prowadzenie spraw administracyjnych i majątkowych Zespołu Szkół.
2. Pracownicy administracji zobowiązani są do:
1) znajomości zadań i zasad organizacji pracy, zakresu kompetencji i powiązań swojego stanowiska pracy z innymi,
2) znajomości przepisów zewnętrznych i wewnętrznych regulujących zakres kompetencji,
3) wykonywania powierzonych zadań zgodnie z wymogami oraz poleceniami przełożonych,
4) kontrolowania prawidłowości wykonania czynności lub prowadzenia dokumentacji przez poprzedników w procesie załatwiania spraw,
5) udzielania pomocy innym pracownikom i udostępniania im informacji i materiałów do właściwego wykonywania zadań,
6) wspomagania przedstawicieli kontroli instytucjonalnej i społecznej poprzez udzielanie wyjaśnień i żądanych materiałów,
7) przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia ludzkiego, niedbalstwa, niegospodarności i marnotrawstwa, oraz sprawdzania własnego stanowisko pracy pod względem bhp, porządku i czystości, zabezpieczenia przeciwpożarowego,
8) przestrzegania tajemnicy służbowej.

§ 17
1. Zadaniem pracowników obsługi jest dbanie o czystość, ład i porządek oraz bezpieczeństwo we wszystkich pomieszczeniach szkolnych według przydziału czynności.
2. Pracownicy obsługi zobowiązani są do:
1)aktywnego uczestnictwa w obowiązujących ich szkoleniach i zajęciach instruktażowych oraz do znajomości obowiązujących w szkole przepisów bhp i przeciwpożarowych,
2) znajomości rozmieszczania sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych oraz sposobu ich użycia,
3) niezwłocznego usuwania usterek mogących spowodować pożar, wypadek, czy utratę mienia szkolnego,
4) podejmowania natychmiastowych czynności określonych w odpowiednich instrukcjach w razie wypadku, powstania pożaru, włamania itp. oraz w sytuacji gdy zagrożone jest bezpieczeństwo uczniów.

§ 18
1. skreślony
2.Kierownik administracyjno - gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół.
Kierownik administracyjno - gospodarczy wykonuje zadania związane z zarządzaniem majątkiem oraz organizacją i funkcjonowaniem administracji i obsługi szkoły, a także prowadzi sprawy kadrowe, do jego obowiązków należy w szczególności:
1) organizowanie i kontrola pracy pracowników obsługi szkoły;
2) organizowanie szkoleń stanowiskowych i okresowych dla pracowników;
3) wykonywanie czynności związanych z zaopatrzeniem szkoły w materiały, sprzęt, pomoce naukowe itp. zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
4) sporządzanie projektów umów, zamówień, zleceń wykonania prac, remontów oraz czuwanie nad ich realizacją;
5) prowadzenie rejestru umów;
6) rejestrowanie faktur – rachunków za wykonane roboty lub usługi, za zakupione materiały, towary, majątek trwały – kontrola wstępna;
7) ogólny nadzór nad całością inwentarza szkolnego;
8) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
9) nadzór i kontrola stanu technicznego budynku, bhp i ppoż;
10) organizowanie okresowych szkoleń bhp, prowadzenie rejestru tych szkoleń;
11) prowadzenie ksiąg obiektów szkolnych;
12) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych szkoły;
13) prowadzenie wypożyczalni pomocy dydaktycznych oraz dokumentacji z tym związanej;
14) prowadzenie akt osobowych pracowników Zespołu Szkół, aktualizacja danych osobowych;
15) przygotowanie umów o pracę oraz wystawianie świadectw pracy;
16) prowadzenie kart urlopowych dla pracowników administracji i obsługi;
17) rejestrowanie i prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich wszystkich pracowników Zespołu Szkół;
18) organizowanie badań profilaktycznych pracowników, prowadzenie rejestru badań;
19) prowadzenie spraw emerytalno – rentowych, wypełnianie druków do rent i emerytur;
20) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli;
21) prowadzenie spraw związanych z obroną cywilną;
22) obsługa Programu Systemu Informacji Oświatowej:
sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu pracowników;
sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu szkoły;
23) przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.
24) skreślony
25) skreślony
26) skreślony
27) skreślony
28) skreślony
29) skreślony
30) skreślony
31) skreślony
32) skreślony
33) skreślony
34) skreślony
35) skreślony
36) skreślony
37) skreślony

3. Samodzielny referent do spraw administracyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu Szkół. Samodzielny referent do spraw administracyjnych wykonuje zadania związane z prowadzeniem kancelarii Zespołu Szkół oraz archiwum szkolnego, do jego obowiązków należy w szczególności:
1) ewidencjonowanie, rejestrowanie, rozdział i rozliczanie korespondencji oraz przesyłek;
2) sporządzanie czystopisów pism oraz ich powielanie;
3) wysyłanie korespondencji i przesyłek;
4) przyjmowanie i nadawanie faksów oraz obsługa poczty elektronicznej;
5) prowadzenie archiwum akt jednostki;
6) prowadzenie dokumentacji osobowej uczniów;
7) prowadzenie ksiąg ewidencji uczniów;
8) wydawanie legitymacji i ich duplikatów oraz zaświadczeń dla uczniów;
9) prowadzenie gospodarki formularzami i drukami oraz świadectwami szkolnymi;
10) prowadzenie dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania tzn. zakładanie arkuszy ocen, sporządzanie odpisów arkuszy ocen, sporządzanie ksiąg arkuszy ocen;
11) prowadzenie dokumentacji związanej z egzaminami zewnętrznymi;
12) przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych;
13) prowadzenie księgi uchwał rady pedagogicznej;
14) obsługa Programu Systemu Informacji Oświatowej sporządzanie zestawień zbiorczych z zakresu spraw uczniowskich;
15) prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów, rejestrowanie wypadków uczniów i prowadzenie dokumentacji z tym związanej;
16) wystawianie poleceń wyjazdu służbowego;
17) prowadzenie kartotek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej;
18) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
19) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby.
4. skreślony
5. Bezpośrednim przełożonym pracowników obsługi jest kierownik administracyjno – gospodarczy. Szczegółowe przydziały czynności pracowników obsługi przygotowuje kierownik administracyjno – gospodarczy w porozumieniu z dyrektorem Zespołu Szkół.

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

§ 19
1. Zespół Szkół jest samorządową jednostką budżetową.
2. Obsługę administracyjną, organizacyjną oraz finansowo - księgową Zespołu Szkół organizuje i prowadzi organ prowadzący.


§ 20
Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21
1. Zespół Szkół używa pieczęci urzędowej o następującej treści: „ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PISZU”.
2. Tablica i pieczątka zawierają pełną nazwę: Zespół Szkół Nr 1 w Piszu.

§ 22
1. Zespół Szkół posiada sztandar i logo.
2. W Zespole Szkół obowiązuje ceremoniał szkolny.

§ 23
Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu Szkół odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 24
Statut obowiązuje od 1 września 2002r.
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2011
Data powstania: wtorek, 27 mar 2012 08:36
Data opublikowania: wtorek, 27 mar 2012 10:01
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 lis 2019 12:47
Opublikował(a): Sławomir Głuszniewski
Zaakceptował(a): Małgorzata Oświęcimko
Artykuł był czytany: 1362 razy