BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

BUDŻET POWIATU PISKIEGO NA 2004 ROK

Uchwała Nr XV/73/04 Rady Powiatu Pisz z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu powiatu na 2004 rok.
Nowa strona 1

 

 

Uchwała nr XV/73/04

Rady Powiatu Pisz

z dnia 29 stycznia 2004 r.

 

 w sprawie budżetu powiatu na rok 2004 r.

 

 

            Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592, zm. z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688 i nr 214, poz. 1806), zm. z 2003 r. nr 162 poz. 1568 oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada   1998 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148, zm. przechodnie z 2001 r. nr 88, poz. 961, z 2002 r. nr 153, poz. 1271 oraz zm. z 2003 r. nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 594, nr 96, poz. 874, nr 166, poz. 1611 i nr 189, poz. 1851)

 

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

§  1

1.   Uchwala się dochody budżetu powiatu w wysokości 25.774.128 zł., zgodnie z załącznikiem  nr 1 i 1 a.

1.      Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.917.946  zł., zgodnie z załącznikiem nr 3,

2) dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu w wysokości 64.000  zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

§  2

1.      Uchwala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 26.974.128 zł., zgodnie z załącznikiem   nr 2.

2.      Z  wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę  25.465.728  zł., w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.684.117 zł.,

b)      dotacje 408.058 zł.,

c)      wydatki na obsługę długu powiatu 81.000 zł.,

d)  wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat 170.000 zł.,

2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 1.508.400 zł.,

a)      wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 1.508.400 zł., zgodnie z  załącznikiem      nr 6 i nr 7.

      3) wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2004 - 425.000 zł.,                       2005 –  1.260.000 zł., 2006 – 650.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.

3.      Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

a)      wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w wysokości 2.917.946 zł., zgodnie z załącznikiem   nr 3,

b)      wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie:

- porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  w wysokości  57.185 zł.,  zgodnie z załącznikiem nr 5.

 

§  3

Budżet powiatu zamyka się deficytem w wysokości 1.200.000 zł.

 

 

§  4

1.        Uchwala się przychody w wysokości 1.550.000 zł. i rozchody w wysokości 350.000 zł., stanowiące załącznik nr 8.

2.        Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na koniec 2004 roku  w wysokości 2.350.000 zł.  zgodnie z załącznikiem nr 9 i lata następne wynikające z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

3.        Sposób sfinansowania deficytu budżetu przedstawia załącznik nr 10 „Sytuacja finansowa powiatu”.

§  5

Uchwala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych w wysokości:

- przychody - 989.370 zł.,

- wydatki     - 982.759 zł.,

zgodnie z załącznikiem nr 11.

 

§  6

Uchwala się dotacje dla:

 

a)      samorządowych instytucji kultury w wysokości 70.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 12,

b)      podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania zlecone do realizacji w wysokości 12.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13,

c)      niepublicznych szkół w wysokości 268.873 zł., zgodnie z załącznikiem nr 14,

d)      inne w wysokości 40.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 15.

 

§  7

1)      Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w  wysokości:

- przychody – 260.000 zł.,

- wydatki     – 333.000 zł.

 zgodnie z załącznikiem nr 16.

2)      Uchwala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- przychody –   98.400 zł.,

- wydatki     – 101.300 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 17.

 

§  8

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 200.000 zł., z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, w tym: płace i pochodne od wynagrodzeń, jak: nagrody Starosty, odprawy emerytalne oraz pozostałe wynagrodzenia, a także na wydatki rzeczowe, w tym na remonty bieżące.

 

§  9

1.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania długu publicznego do wysokości 1.550.000 zł.

2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań wynikających z długu publicznego w  wysokości 350.000 zł.

 

§  10

Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetowego do wysokości   600.000 zł.,
  2. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wydatków   bieżących między paragrafami i rozdziałami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

 

§  11

Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od dnia uchwalenia budżetu układ wykonawczy i przekaże zainteresowanym jednostkom.

 

§  12

1.        Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2004.

2.        Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 2 lut 2004 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 2 lut 2004 14:27
Data edycji: piątek, 6 lut 2004 00:00
Opublikował(a): Hanna Kalinowska
Zaakceptował(a): Barbara Koprowska
Artykuł był czytany: 2111 razy
Ilość edycji: 29