BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz G. 7011/3/2010

sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej dz. 8/65 w obrębie Wielki Las, gmina Pisz w dodze bezprzetargowej
Nowa strona 1

 

Pisz dnia 15.10.2010 r.

Wykaz G. 7011/3/2010

 

 

 

nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami).

 

 

 

Położenie nieruchomości

 –

miasto Pisz o  obręb Wielki Las, gmina Pisz

 

 

 

Numer działki

 –

8/65

 

 

 

Powierzchnia działki      

 –

0,0193 ha

 

 

 

Numer księgi wieczystej

 –

OL1P/00008985/8

 

 

 

Cena nieruchomości gruntowej

 –

3.721, - zł + 22% VAT

 

 

 

Opis nieruchomości       

 –

Działka znajduje się na terenie istniejącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.

 

 

 

1.

Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Skarbu Państwa i zgodnie z Zarządzeniem nr 154 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 20 maja 2010 r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność Pani Barbary Kosińskiej oznaczonej jako działka nr 8/2.

2.

Sprzedaż nastąpi w formie umowy sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu.

3.

Nabywca uiści należność ustaloną w protokole z rokowań, którą należy wnieść nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności na konto Starostwa Powiatowego w Piszu w Warmińsko – Mazurskim BS Ruciane - Nida O/Pisz Nr 15 9364 0000 2002 0840 0015 0003.

4.

Byłym właścicielom nieruchomości, ich spadkobiercom oraz osobom, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej powołanej ustawy lub odrębnych przepisów przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu, jeżeli złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. do dnia 30.11.2010 r.

5.

Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni od dnia 15.10.2010 r. do dnia 05.11.2010 r.

 

       

 

Data powstania: piątek, 15 paź 2010 09:22
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2010 09:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 lis 2010 11:51
Opublikował(a): Emilia Just
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1442 razy