BIP Starostwa Powiatowego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAKRES DZIAŁAŃ KOMISJI

Nowa strona 1

 KOMISJA REWIZYJNA

W celu kontroli działalności Zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych
 Rada powołuje komisję rewizyjną.

 • W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni , w tym przedstawiciele wszystkich klubów radnych z wyjątkiem radnych pełniących funkcje Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady oraz radnych będących członkami Zarządu.

 • Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

 • Komisja Rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli , zlecane przez Radę.

 • Wniosek o przeprowadzeniu kontroli przez komisję rewizyjną zgłosić może Przewodniczący Rady , klub radnych lub 5-ciu radnych, na co najmniej 14 dni przed planowaną sesją.

 • Pracą komisji rewizyjnej kieruje przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

 • Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji rewizyjnej w liczbie od 5 do 9 , w tym wiceprzewodniczącego.

 • Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy na posiedzeniach zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji . W przypadku równej liczby głosów , decyduje głos przewodniczącego.

 •  Komisja rewizyjna może zapraszać na swoje posiedzenia kierowników powiatowych  jednostek organizacyjnych oraz inne osoby .

 • Komisja rewizyjna, za zgodą Rady, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

 • Komisja rewizyjna kontroluje działalność Zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

 • W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z  3 do 5 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela  członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określając w nim zakres kontroli i termin jej przeprowadzenia.

 • Przewodniczący komisji rewizyjnej , co najmniej na  7  dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na piśmie kierownika jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.

 • Członkowie zespołu kontrolnego , przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, są obowiązani okazać kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie. 

 • Członek komisji rewizyjnej podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyć praw i obowiązków jego albo jego małżonka, krewnych i powinowatych.

 • Członek komisji może również być wyłączony z udziału w kontroli , jeżeli zachodzą okoliczności mogące wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

 • O wyłączeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga komisji rewizyjna odnotowując to w protokole posiedzenia komisji.

 • Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych są obowiązani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli , w szczególności udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjaśnień.

 • Zespól kontrolny wykonuje czynności w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

 • Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać porządku prac obowiązującego w kontrolowanej jednostce.

 • Zespól kontrolny , w terminie 14 dni od zakończenia kontroli, sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół komisji rewizyjnej.

 • Komisja rewizyjna , na podstawie protokołu kontroli, sporządza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do Zarządu wystąpienie pokontrolne , zawierające wnioski i zalecenia usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

 • Kierownik kontrolowanej jednostki , do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne , jest zobowiązany zawiadomić komisję rewizyjną o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie.

 • Kierownik kontrolowanej jednostki , w terminie 7 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

 • Komisja rewizyjna przedstawia Radzie:

 • - sprawozdania z kontroli zleconych przez Radę, niezwłocznie po ich zakończeniu.

 • - opinię o wykonaniu budżetu powiatu.

 • - wniosek w sprawie udzielenia lub nieudzielania Zarządowi absolutorium.

 • Członkowie komisji rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy , sanitarnych oraz dotyczących ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

 • Rada w drodze uchwały , może powołać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań , w liczbie od  5 do 9  członków , określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

 • Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej działalności , przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

 

Data powstania: sobota, 28 cze 2003 13:27
Data opublikowania: sobota, 28 cze 2003 13:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 gru 2006 09:02
Opublikował(a): DARIUSZ RAKOWSKI
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 2758 razy